Home

Folkhälsomyndighetens föreskrifter tobak

Regler om tobak och liknande produkter — Folkhälsomyndigheten

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp, FoHMFS 2015:1. Förarbeten. Regeringens proposition 2013/14:56 om kontrollköp. Regeringens proposition 2016/17:132 om genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigarette Denna vägledning riktar sig till dig är partihandlare som säljer tobaksvaror, detaljhandlare som säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare eller som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning. Den riktar sig också till dig som jobbar på kommunen och som i din yrkesroll ska bedöma ett egenkontrollprogram. Vägledningen ger stöd för vilka rutiner. Covid-19. Covid-19 - föreskrifter och allmänna råd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Folkhälsomyndighetens föreskrifter ges ut i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) som finns på kunskapsguiden.se. De författningar som har getts ut före den 1 juli 2015 i Folkhälsomyndighetens författningssamling. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets dopning, tobak och spel om pengar. Diagnostik. Vi utför laboratorieanalyser inom folkhälsomikrobiologi med bered­skap För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till.

Vägledning till kommunerna och handlarna om

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på

 1. Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror säkerhetsmärkning av tobak när riksdagen beslutar om regeringens proposition Ny lag om tobak och liknande produkter (2017/18:156)
 2. Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter. Ansvaret utökas i och med lagen om tobak och liknande produkter som gäller från den 1 juli 2019
 3. Lagar och regler du bör ha koll på: Lag om tobak och liknande produkter; Marknadsföringslagen; Radio- och tv-lagen; KOVFS 2019:3; Det är i 4 kap. 1-2 §§ och 5-8 §§ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som du hittar bestämmelserna för marknadsföring och sponsring av tobaksprodukter. Förutom lagen finns våra allmänna råd om marknadsföring av tobaksprodukter
 4. 4 § I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. finns bestämmelser om att alla verksamheter i Sverige ska säkerstäl-la att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av

Kontrollköp för folköl, tobak - Folkhälsomyndigheten

Föreskrifter om spårbarhet och säkerhetsmärkning. 17 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen enligt 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Tobak och örtprodukter för rökning ska vara försedda med hälsovarningar enligt gällande föreskrifter. En tobaksvara eller en örtprodukt för rökning får inte tillhandahållas konsumenter om den saknar hälsovarningar eller om hälsovarningen inte uppfyller föreskrifter om utformningen av varningarna Om du vill sälja tobak ska du lämna in en ansökan om tillstånd för försäljning av tobak till Miljökontoret. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsument, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för partihandel med tobak. Du måste även känna till och följa de regler som finns. av folköl och tobak (FoHMFS 2015:X) Remiss från Folkhälsomyndigheten Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan om svar på remiss Folkhälsomyndighetens förslag på föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobak (FoHMFS 2015:X) godkänns

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2016:46) , rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd med kombinerade hälsovarningar Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 2 § I denna lag avses med 1. elektronisk cigarett: produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen. Det visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Statistik Ojämlik folkhälsa PUBLICERAT: 2015-11-18 I 2015 års undersökning svarade 11 procent av kvinnorna (16-84 år) och 9 procent av männen att de röker varje dag Beslutet togs på måndagen och därmed gäller inte längre Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårning. I väntan på nya föreskrifter publicerar myndigheten icke-bindande vägledningar över hur smittspårning kan gå till, en generell och en specifik för covid-19

Föreskrifter och allmänna råd — Folkhälsomyndigheten

 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. Gäller från och med den 25 mars 2020
 2. rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Alla tobaksvaror ska ha hälsovarningar eller kombinerade hälsovarningar. Utformningen och placeringen regleras i direktiv 2014/40/EU, tobakslagen (1993:581) och HSLF-FS 2016:46- Föreskrifter o
 3. Tobak. Den som vill sälja tobak ska ansöka om ett tillstånd för det. För att få tillstånd krävs det att du uppfyller lagens krav på ekonomisk och personlig skötsamhet. Tobak får inte säljas till någon som är under 18 år Lagen om tobak och liknande produkter. Lagen om tobak och liknande produkter (2017/18:156) gäller från den 1.
 4. Tobak. Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Tillståndsplikt gäller för försäljning av tobak. märkning och spårbarhet av tobak. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak
 5. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat1; beslutade den 2 januari 2014. Folkhälsomyndigheten föreskriver2 följande med stöd av 4 § första stycket 3, 5, 7 och 8 alkoholförordningen (2010:1636). Tillämpningsområde 1§ Dessa föreskrifter gäller för den som i sin verksamhet använder, säljer

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågo

 1. Föreskrifterna är beslutade med stöd av 5, 6 och 7 §§ livsmedelsförord-ningen (2006:813). Denna version innehåller ändringar t.o.m. LIVSFS 2016:3. Inledning 1 § Dessa föreskrifter innehåller regler för snus och tuggtobak som är av-sedda att saluföras i Sverige. Bestämmelser om snus och tuggtobak finns även i tobakslagen (1993:581)
 2. Spårbarhetsmärkning av tobak Du som säljer tobak måste ansöka om en kod för att kunna köpa in tobak från partihandeln. Har du flera försäljningsställen behöver du en kod för varje ställe. Reglerna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning syftar till att motverka den illegala handeln av tobak
 3. ska risken för spridning av Covid-19. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och caféer m.m
 4. 11 § Vid ordination av dos 4 av det vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio som ska erbjudas vårdnadshavare enligt 5 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är en sjuksköterska med sådan utbildning som omfattas av 9 § första och andra styckena behörig att ordinera sådant.
 5. Lokala allmänna råd, på Folkhälsomyndighetens webbplats Skärpta föreskrifter för serveringsställen Även för serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar har nu föreskrifterna skärpts genom att sällskap om högst åtta personer tillåts sitta vid samma bord, samt att vid eventuell konsert eller liknande på serveringsstället ska samtlig närvarande publik vara.
 6. En ny vardag väntar för många svenskar efter höstlovet med skärpta allmänna råd även i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland.Vad säger de nya råde

Nya föreskrifter avseende äkthetsdetaljer i tobaksförpackningar. Information om lagen om tobak och liknande produkter. Läs hela rapporten på Folkhälsomyndighetens hemsida. 13-14 november. Förebygg.nu. Anmälan till höstens förebygg.nu har öppnat Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya tobakslagen ersätter den nuvarande tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen är en del i ett socialpolitiskt mål om att minska rökning i Sverige tobakslagen (2018:2088) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:9. På cigarettförpackningar ska varningstexterna vara tryckta. På övrig tobak kan varningstexterna vara klistrade. Varningstexterna för tobak som ska rökas är fler och mer omfattande än den varningstext som krävsbak som för to ska snusas, sugas på eller tuggas uppställs i Folkhälsomyndighetens föreskrift.. Enligt 5 kapitlet 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kapitlet 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sin

3 kap. 1-7§§ samt 5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter, 2 kap. 9-14§§ samt 3 kap. 9-12§§ förordning om tobak och liknande produkter, Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror, HSLF 2019:4 Tobak är varor som innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, piptobak, rulltobak, snus, tuggtobak, råtobak och portionstobak [13 augusti 2020] Uppdatering angående tjänsteresor. För IHE föreligger inget hinder för tjänsteresor längre inom landet, så till vida att de kan ske på ett sådant sätt att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd följs. För utrikes resor är vi vaksamma på UD:s rekommendationer tobak i Stockholms län Kristin Feltmann, Tobias Elgán, Folkhälsomyndighetens guide. För att undersöka om kontroll- och , föreskrifter och rutiner kring ålderskontroll diskuteras. Resultat av kontrollköp får dock inte användas som underlag för påföljder

Sök publikationer — Folkhälsomyndigheten

Från och med den 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel coh folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Lä Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Om du idag har anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste du nu ansöka om detta. I Forshaga och Munkfors kommuner ska ansökan om försäljning av tobaksvaror göras till miljö- och byggförvaltningen Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om verkställighet för uttag av avgifter för tobaksprodukter Rubricerade ärende, diarienummer 04241-2017, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter a

Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Sluta sälja tobak. Vill du sluta att sälja tobak anmäler du detta till kommunen. Rökförbudet - detta gäller. Rökförbud. Från och med den 1 juli 2019 blir det alltså förbjudet att röka på Folköl och tobak . Den har ansvar för att personalen får den information och det stöd som behövs för att lagen ska följas och anslutande föreskrifter. På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du mer information om reglerna kring tobaksförsäljning

Föreskrifter När lagen träder i kraft kommer det att finnas detaljerade föreskrifter om vad som gäller kring hälsovarningar på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se. E-cigaretter Det finns förslag på en ny lag om e-cigaretter som föreslås träda i kraft 1 oktober 2016. I förslaget til Vattenpipan inbjuder till lek, experiment och förutom tobak används ibland även illegala droger som till exempel hasch och marijuana i vattenpipor. Vattenpipstobak omfattas av såväl tobakslagen som lagen om tobaksskatt och därmed lagarnas föreskrifter om försäljning, förpackning, varningstexter och beskattning På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Svensk

Ny lag om tobak från 1 juli. Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft för tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland annat att rökfria miljöer utökas och att fler produkter än tidigare kommer att omfattas av lagen. Det kommer även krävas tillstånd för att sälja tobak En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, snus, pip- och rulltobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Läs mer om Tobak på Folkhälsomyndighetens webbsida Mat, dryck & tobak; Produkten har lagts till i varukorgen. 4-pack Premium Mjukgörande Handsprit (100ml) Denaturerad etanol enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat och föreskrifter (HSLF-FS 2020:7) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Lag om tobak och liknande produkter Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.På Folkhälsomyndighetens hemsida finns publikationen Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs. Tillsynsavgift Om kontrollköp av folköl och tobaksvaror; Föreskrift om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:47. Från och med den 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens författningssamling.. påfyllningsbehållare och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2018:41). Om förpackningar saknar hälsovarning, innehållsdeklaration och/eller informationsblad får produkten inte säljas till konsumenter. Detsamma gäller om hälsovarningen 9 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om det system för informationsinsamling som anges i 2 kap. 10 § första stycket lagen om tobak och liknande produkter. 10 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om underrättelseskyldigheten enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen ( 2018:2088 ) om tobak och liknande produkter Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (pdf 65 KB) Det bakomliggande förslaget

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Lagen

 1. Lag om tobak och liknande produkter . Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 januari 2018 . Annika Strandhäll . tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 9 3. örtprodukter för rökningrodukter som är baserade på växter, örter :
 2. Beskrivning av Folkhälsomyndighetens allmänna handlingar m.m hanterar alkohol, tobak och hälsofarliga varor. Avdelningen tar fram föreskrifter enligt bestämmelserna i tobakslagen, alkohollagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om hälsofarliga varor
 3. Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away. Miljöenheten i mellersta Bohuslän belyser här vad föreskriften innebär i praktiken

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri milj

 1. ska risken för smittspridning i verksamheten
 2. Föreskrifter om kunskapsprov om alkohollagen på Folkhälsomyndighetens webbplats; Riktlinjer för bedömning; Relaterat. Sälja folköl och tobak
 3. st en meter mellan sällskapen
 4. Föreskrifter och stöd ersätter förbudet Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram föreskrifter som kan ersätta besöksförbudet. I förslaget, som nu går på remiss, finns bland annat bestämmelser om att verksamhetsansvarig ska fastställa rutiner för hur man kan arbeta i boendet för att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare

1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vacci-nation av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogram-met för barn 2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccina- tion till riskgrupper 4 Kunder, särskilt ungdomar, som enbart köper tobak och/eller flera olika sorters tobak måste ägnas särskild uppmärksamhet. I de fall kassapersonalen bedömer att enstaka kund eller en eller flera kunder i ett sällskap är under 25 år är det lämpligt att alltid begära ålderslegitimation INFORMATION TILL DIG SOM SÄLJER TOBAK. Ändringar i tobakslagen 20 maj. Den 20 maj 2016 kommer ändringar i tobakslagen. Du som säljer tobaksvaror och . örtprodukter för rökning behöver känna till de nya reglerna. De nya reglerna börjar gälla 20 maj 2016, men det är tillåtet att sälja paket enligt de gamla . reglerna fram till 20. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi Anslagsposten får användas för Folkhälsomyndighetens förvaltningsutgifter Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte. Läs vanliga frågor och svar om försäljning av tobak Du som inte anmält tobaksförsäljning före 1 juli 2019 får inte påbörja din tobaksförsäljning förrän du ansökt och fått försäljningstillstånd av kommunen

Föreskrift. För att tydliggöra verksamheternas ansvar har Socialstyrelsen beslutat om en ny föreskrift som gäller från och med den 1 oktober. Det är den verksamhetsansvarige som ska se till att föreskriften följs. Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, 28 september (pdf Föreskrifter covid-19 för serveringsställen. Mer information. Ta del av den nya lagen (Riksdagen) Ta del av föreskrifter och allmänna råd (Folkhälsomyndigheten) Statistik för tillsyn av Miljönämnden mellersta Bohuslän. Du kan även följa aktuell statistik över hur många tillsynsbesök som utförts i Munkedals, Lysekil och Sotenäs. Källa: Förvaltningsrätt Målnr/Dnr: 2018-2307 Beslutsdatum: 2019-09-23 Organisationer: Ronneby kommun FoHM:s föreskrifter om Hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror - 2 § Lag om Tobak och liknande produkter - 3 kap 1 § Lag om Tobak och liknande produkter - 5 kap 14 § Tobakslagen [upph. 2019-07-01 genom 2018:2088] - 9 § Tobakslagen [upph. 2019-07. Grunden för kommunens ageranden bygger på Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid 19 med mera (HSLF-FS 2020:12).Att det heter allmänna råd innebär inte att vi kan välja att bortse från dem. Istället är de att betrakta som skarpa riktlinjer som vi alla ska följa En krögare ska förhålla sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Myndighetens föreskrift 2020:9 för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger, kaféer med mera meddelar att.

Källa: Förvaltningsrätt Målnr/Dnr: 2017-13775 Beslutsdatum: 2018-03-01 Organisationer: Malmö kommun Lag om Tobak och liknande produkter - 3 kap 1 § Lag om Tobak och liknande produkter - 7 kap 11 § En man meddelades förbud mot att under sex månader tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter. Butiken hade vid upprepade tillfällen salufört ett stort utbud av. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera. Läs mer om vad som gäller i frågor och svar från Livsmedelsverket. Skolor och förskolor behöver vidta åtgärder för att förebygga trängsel i samband med skolmåltider - Fastställa rutiner för hur man ska begränsa smittspridning av covid-19, i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd. - Säkerställa att personal har kunskap om rutinerna Föreskrifter När lagen träder i kraft kommer det att finnas detaljerade föreskrifter om vad som gäller kring hälsovarningar på Folkhälsomyndighetens webbplats . 2 www.folkhalsomyndigheten.se. INFORMATION TILL DIG SOM SÄLJER TOBAK Den 20 maj 2016 kommer ändringar i tobakslagen Läs mer om e-cigaretter på Folkhälsomyndighetens hemsida. Så här ansöker du. E-tjänst för tobak, folköl och e-cigaretter. Blankett för ansökan om tobak. Blankett för anmälan om folköl och e-cigaretter . Blankett för återtagande av försäljningstillstånd. Vill du ha mer information? Kontakta oss! Telefon Kontaktcenter: 054-540.

Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter . Egenkontroll (5 kap, 17 § Lag [2018:2088] om tobak och liknande produkter) Den som bedriver försäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) På Folkhälsomyndighetens hemsida Krav vid försäljning av tobak. För att få sälja tobaksvaror ska följande krav enligt tobakslagen uppfyllas: Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska ha en innehållsdeklaration. Den som säljer tobaksvaror ska ha noggrann tillsyn så att reglerna följ Föreskrifter och allmänna råd Folkhälsomyndigheten har bemyndigande att ge ut föreskrifter samt allmänna råd inom områdena alkohol, tobak, Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Information angående Folkhälsomyndighetens föreskrifter gällande restauranger och caféer m.m. Den 24 mars 2020 tog folkhälsomyndigheten beslut om en ny föreskrift för att förhindra smitta av covid-19. Föreskriften trädde i kraft den 25 mars och gäller som längst till och med 31 december 2020 Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9. Till företagare Läs mer om vilka skyldigheter ni har som verksamhetsutövare här när det gäller servering av mat: Nya regler för servering av mat Folkhälsomyndighetens informationsblad Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 (pdf, 291 kB) Om tobak säljs till någon som är minderårig kan den som sålt tobaken straffas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader

Tillsyn inom alkohol och tobak Länsstyrelsen Östergötlan

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9 Nyheter angående coronaviruset Livsviktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens skärpta rå Genom att Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter om smittspårning upphävdes från och med 23 juli 2020 [12]) minskade dock de formella skillnaderna i innebörderna av termen smittspårning för covid-19 och vanliga smittspårningspliktiga sjukdomar något

Marknadsföring av tobak För företagare Konsumentverke

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. anslutande föreskrifter. Åldersgräns 18 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år Om du har anmält försäljning av tobak innan den 1 juli 2019 måste du senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd att få fortsätta sälja tobak. Innan du börjar sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Du kan välja att göra ett eget program eller använda vår mall Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se Personalen får en genomgång av försäljningsbestämmelserna. Vi tar kontakt med kommunen för att få informationsmaterial. Tobak säljs bara i en särskild kassa med erfaren personal

HSLF-FS 2020:46: Socialstyrelsens föreskrifter om besök i

Flera av Sveriges kommuner och regioner har svårt att nå fram med budskapen om att hålla avstånd - särskilt svårt har man att nå fram till unga vuxna Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vi behöver var och en ta ett personligt ansvar för att minska spridningen av covid-19. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan du läsa mer om vad just du kan göra. Föreskrifter och allmänna råd om covid-19. Stanna hemma om du är sju Folkhälsomyndighetens arbete präglas i hög grad av att de sektorer som myndigheten verkar inom är så olika till sin natur och i sina förutsättningar. Kunskapsstöd till regering och till.

 • Koppla trådlös mus till ipad.
 • Generaldirektör lön 2017.
 • Buffalo hockey arena.
 • Stevie nicks sara.
 • Hallå höganäs.
 • Restaurang arsenalen stockholm öppettider.
 • Halloween malvorlagen.
 • Värderingsövningar hälsa.
 • Alle ziele für kenways flotte freischalten.
 • Handlarn mido malmö.
 • Gntm 2014 umstyling.
 • Achim reichel aloha heja he chords.
 • Olovligt förfogande straff.
 • Fakta om svanar för barn.
 • Höra hjärtljud med toarulle.
 • Houston beach.
 • Rome serie season 3.
 • Plaza danza parkeren.
 • Senknuta i nacken.
 • Sportskytte vapen.
 • Lk pex ulricehamn jobb.
 • Myprotein kreatin monohydrat.
 • Sushi mölndal pedagogen.
 • Skistar kläppen liftkort.
 • Final destination franchise.
 • Jula borrmaskin.
 • Prefabstomme trä.
 • Billie jean king.
 • Löner i norge 2016.
 • Henry richardson labouisse.
 • Namn på vargar.
 • Isabella penta tält.
 • How to train your dragon dagur.
 • Liebe im takt de date knigge.
 • Rome serie season 3.
 • Ik sävehof f03.
 • Valutakurser live.
 • How i met your dad dreamfilm.
 • Bangalore volvo.
 • Aidan bin nayef al taweel talal bin abdulaziz al saud.
 • Anmäla arbetsskada folksam.