Home

2004/38 direktiv

Rörlighetsdirektivet - Wikipedi

Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.Direktivet utgör grunden för genomförandet av den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG av den

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L.
 2. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EE
 3. Direktivet ålägger medlemsstaterna att utse en eller flera tillsynsmyndigheter med uppgift att utöva tillsyn över sådana uppköpserbjudanden som omfattas av direktivet. Utredaren skall föreslå vilken eller vilka myndigheter som bör ha denna uppgift samt lämna förslag till de bestämmelser som behövs för att direktivets krav på tillsyn skall uppfyllas
 4. Bilaga 1 Rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG
 5. European Parliament and Council Directive 2004/38/EC of 29 April 2004 is about the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the EU and EEA member states. This new directive brings together most of the piecemeal measures found in European law previously. The new measures ar
 6. Direktiva 2004/38/EZ Euroog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ Tekst značajan za EG
 7. DIRECTIVE 2004/38/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. of 29 April 2004. on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EE

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG av den 31 mars 2004 om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (Text av betydelse för EES) Europeiska unionens officiella tidning nr L 136 , 30/04/2004 s. 0058 - 008 2. Direktiv 2004/38/EG För att konsolidera olika lagstiftningsdelar (inklusive dem som nämns ovan) och ta hänsyn till den omfattande rättspraxisen i samband med den fria rörligheten för personer antogs 2004 ett nytt, övergripande direktiv - Europaparlamentets oc Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. [1 Direktivet 64/221 har genomförts genom bestämmelser i 11 kap. 1 och 3 §§ UtlL. Skäl för direktivet. Europeiska unionens råd antog den 29 april 2004 direktivet 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier

EUR-Lex - l33152 - EN - EUR-Le

direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familje-medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlems-staternas territorier (rörlighetsdirektivet) skall genomföras i svensk rätt. I uppdraget har ingått att lägga fram förslag till de författningsändringar som bedöms nödvändiga och andra åtgärde Fri rörlighet och bosättning för personer i EU är hörnstenen i unionsmedborgarskapet, som infördes 1992 genom Maastrichtfördraget. Den successiva avvecklingen av de inre gränserna i enlighet med Schengenavtalen följdes av antagandet av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier Uppehållsrätt är den rätt inom Europeiska unionen som en unionsmedborgare och dennes familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig i någon av unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare, utan uppehållstillstånd.Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av. Utredningen om den fria rörligheten för unionsmedborgare har haft i uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rör-lighetsdirektivet) skall genomföras i svensk rätt MIG 2008:34. Avsaknad av möjlighet att överklaga beslut om uppehållskort står inte i strid med EG-rätten eftersom kortet i sig inte är bärare av någon rättighet, däremot följer av rörlighetsdirektivet 2004/38/EG en ovillkorlig rätt till domstolsprövning av uppehållsrätten

Uppehållsrätten regleras i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet) 1) Artikel 2.2 c) i direktiv 2004/38/EG ska tolkas på så sätt att en medlemsstat, under sådana omständigheter som de som är för handen i det nationella målet, inte får kräva att en släkting i rakt nedstigande led som är 21 år eller äldre - för att anses vara beroende för sin försörjning och därmed falla in under definitionen av familjemedlem enligt artikel 2.2 c) i direktiv.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG om

SOU 2004:38: Förkortningar avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG: MPD: Miljöprövningsdelegation vid länsstyrelse: MÖD: Miljööverdomstolen: Natura 2000-område: Område som ingår i ett europeiskt ekologiskt nät av särskilda bevarandeområden med stö Sådana begränsningar och villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG. Genom direktivet kodifierades och förenklades befintlig lagstiftning och rättspraxis i fråga om fri rörlighet i syfte göra dem mer läsbara och tydligare. Medborgare från de medlemsstater som nyligen anslöt sig till EU åtnjuter oinskränkt rätt till fri rörlighet Direktiv 2004/38/EG. Migrationsverkets information om familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. Tillbaka till ansöka om Schengenvisering. Senast uppdaterad 01 apr 2019, 14.37 . Sverige i Sudan. Sveriges ambassad Besöksadress House 70, Street 43, Khartoum 2, Khartoum Postadres

Uppköpserbjudanden Kommittédirektiv 2004:38 - Riksdage

 1. RH 2006:40. Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Vid tillämpningen av 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) har Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG beaktats
 2. Begäran om förhandsavgörande — Oberster Gerichtshof — Tolkning av artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72.
 3. Direktiv 2004/38. 3 Artikel 1 i direktiv 2004/38 har rubriken Syfte och lyder på följande sätt: I detta direktiv fastställs: villkor för unionsmedborgares och deras familjemedlemmars utövande av rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium,

Genomförandet av EG-direktivet om unionsmedborgares

EUU, Alm

Directive 2004/38/EC freedom of movement in the E

Åklagaren bör ge direktiv till polisen att i de inledande förhören med en frihetsberövad utlänning ställa frågor om utlänningens anknytning till Sverige, eventuella verkställighetshinder vid en utvisning och eventuell tidigare brottslighet. 6 . Processuella bestämmelser (avsnitt 3 28 Vad beträffar direktiv 2004/38 har domstolen redan slagit fast att syftet med detta direktiv är att underlätta utövandet av unionsmedborgarnas primära, individuella rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium, vilken följer direkt av fördraget, och att direktivet bland annat syftar till att stärka dessa rättigheter (se dom av den 25 juli 2008 i. Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området tillsammans med din familjemedlem för att bosätta dig. Notera att direktivet inte gäller när det är fråga om rena turist-/besöksresor 50 Enligt artikel 3.1 i direktiv 2004/38 ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den där de själva är medborgare samt på deras familjemedlemmar, i den mening som avses i artikel 2.2 i direktivet, som följer med eller ansluter sig till unionsmedborgaren i nämnda medlemsstat Rörlighetsdirektivet- Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. S. Schengen - Schengensamarbetet kompletterar EU:s regler om fri rörlighet

rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG tillämpningsområdet för direktiv 2004/38 i egenskap av förmånstagare i den mening som avses i artikel 3.1 i direktivet, så att hennes avlägsnande från den mottagande medlemsstaten, i vilken han eller hon numera vistas olagligt, regleras av bland annat artiklarna 27, 28 och 31 i nämnda direktiv Note: This Directive replaces Directive 90/394/EEC and its subsequent amendments (Directive 97/42/EC and Directive 1999/38/EC).ObjectivesThis Directive covers the protection of workers from health and safety risks from exposure to carcinogens or mutagens at work. This Directive does not apply to workers exposed to radiation for cases covered by the Euratom Treaty.Definition I artikel 31, direktiv 2004/38/EG, anges att berörda personer skall ha tillgång till domstolsprövning för att överklaga beslut mot dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Säkerhetsärenden skall, efter överklagande, prövas av regeringen, vilken inte är en domstol DIRECTIVE 2004/27/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for huma

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the

 1. Direktiv 2004/38 4 I artikel 2 i direktiv 2004/38, som har rubriken Definitioner, föreskrivs följande: I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 1) unionsmedborgare: varje person som är medborgare i en medlemsstat. 2) familjemedlem: CURIA - Documents Sida 2 av 1
 2. Artikel 24 i direktiv 2004/38 och artikel 4 i förordning nr 883/2004 ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en medlemsstats bestämmelser som innebär att personer som är medborgare i andra medlemsstater och som befinner sig i en sådan situation som den i artikel 14.4 b i direktivet saknar rätt till vissa särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner i den mening som.
 3. förordning) genomför bestämmelserna i direktiv 2004/38 i irländsk rätt. 12 Artikel 16 i direktivet införlivas genom artikel 12 i 2006 års förordning. Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna 13 Den nigerianske medborgaren Ewaen Fred Ogieriakhi anlände till Irland i maj 1998 då han ansökte om politisk asyl
 4. A directive is a legal act of the European Union which requires member states to achieve a particular result without dictating the means of achieving that result. It can be distinguished from regulations, which are self-executing and do not require any implementing measures.Directives normally leave member states with a certain amount of leeway as to the exact rules to be adopted
 5. direktiv 2004/38/EG. Medborgare i EES-länders och schweiziska medborgares familjemedlemmar som har samma rätt till fri rörlighet som unionsmedborgarna. Alla andra personer (även statslösa personer) ska anses vara tredjelandsmedborgare. Närmare klargörande
 6. DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 10 juli 2014 (*) Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 16.2 - Permanent uppehållsrätt för en unionsmedborg
 7. rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG

direktiv 2004/38 EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Det så kallade rörlighetsdirektivet kommer att ersätta de befintliga direktiven om unionsmedborgares rätt till inresa och vistelse i andra medlemsstater. Rörlighetsdirektivet träder i kraft de (2006:97) (UtlF) samt Rådets direktiv, det så kallade rörlighetsdirektivet, 2004/38/EG. Det är miljontals unionsmedborgare som flyttar varje år till en annan medlemsstat för att turista, arbeta eller bosätta sig i den. Uppehållsrätten möjliggör för alla unionsmedborgare at

4 Artikel 7.3 c i direktiv 2004/38. 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8) Rd Rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet) REG Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt Rådet Europeiska unionens råd SCB Statistiska centralbyrå 14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppe hålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT. sv Även om jag är övertygad om att en unionsmedborgare (och alla familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare) som har åtnjutit skydd enligt direktiv 2004/38 inte bör förlora det skyddet vid en andra flytt,(53) skulle en annan slutsats avseende tillämpningsområdet för direktiv 2004/38 i sig innebära att man bortser från uttrycket en annan medlemsstat än den de själva är. I‑6241, punkt 93, SvJT 2008 s. 802 ff. 13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppe hålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG av den

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unions-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier Begreppet infördes i Utlänningslagen och Utlänningsförordningen 2006-04-30. Det grundar sig på EU-direktiv 2004/38/EG [3]. Rättsfall. Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap uteslutande i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa och uppehälle för medborgare i tredje land. [4 Rörelsedirektivet/ Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG om direktivet unionsmedborgarens och deras familjers rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier SIS Schengens informationssystem SOU Statens offentliga utredningar UtL Utlänningslagen (2005:716) 3. 4 [5] Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG, artikel 6. [6] Akut nödbistånd från socialtjänst är oftast i förekommande fall en biljett från vistelsekommunen till hemlandet eller vid enstaka tillfälle pengar till mat eller härbärge. Akut bistånd regleras i Socialtjänstlagen kap. 4, § 2. 2.2 Förfarandets gån

Uppehållsrätt har sedan 2006 gett EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar rätt att vistas i Sverige längre tid än tre månader (utlänningslagen 3 a kap.Uppehållsrätten kräver ingen särskild registrering, träder i kraft så fort personen uppfyller villkoren och finns kvar så länge villkoren är uppfyllda For a date based list, see the Category:European Union directives by number. The way act was numbered had had variations before 2015. Numbering. Since 2015, acts are numbered following the patter (domain) YYYY/N, for instance Regulation (EU) 2016/1627 wit

Rörlighetsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/ 38/ EG. Sekretessförordningen (1980:657). UPPHÄVD. Sekretesslagen (1980:100). UPPHÄVD. Kapitel 1 § 5; Kapitel 14 § 2 § 4 § 9; Kapitel 15 § 1 § 2 § 6 § 7; Kapitel 5 § 1; Kapitel 7 § 1 § 4 § 6 § 7 § 9; Skadeståndslagen (1972:207) Skattebetalningslagen (1997:483. • Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier • Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer • Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden • Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid.

Rörlighetsdirektivets fullständiga benämning är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75. Huruvida Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG förhåller sig till diskussionen kring en påstådd frihet som till rätten att migrera är något läsaren i denna uppsats får ta del av. I en analys av direktivets formuleringar, argument och användning av begrepp visar uppsatse Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å bevege seg og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium. Siste nytt. Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.12.2008. Nærmere omtale

Rörlighetsdirektivet/rd Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande a 5 Förkortningar Ds Departementsserie EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna FEUF Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt ILO International Labour Organization MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Prop. Proposition Rörelsedirektivet Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/38/EG av den 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG, rörlighetsdirektivet, utgör primärt en konsolidering av det rättsläge ifråga om unionsmedborgarnas fria rörlighet inom uni-onen, som utvecklats successivt genom tidigare direktiv och EG-domstolens praxis regleras i rörlighetsdirektivet (2004/38/EG). Direktivet gäller även för EES-länder som inte är med i EU. Ett direktiv utgör en bindande målsättning för medlemsstaterna, men ger samtidigt ett visst mått av frihet i hur målsättningen skall förverkligas

Direktiv 2004/38 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om. i direktiv 2004/38/EG eller ett uppehållstillstånd enligt förordning (EG) nr 1030/2002. Enligt artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska varje unionsmedborgare ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaterna 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG Rörlighetsdirektivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 5 1. Inlednin 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

 1. EU-fördraget, likabehandlingsprincipen i direktiv 2004/38 och reglerna i skollagen ha rätt att läsa SFI utan att behöva vara folkbokförda i Sverige. Mot bakgrund av de ärenden som hanterats av SOLVIT och det uppdrag som kollegiet har att informera andra myndigheter och kommuner om EU:s inr
 2. Fri rörlighet för personer är en av de fyra friheterna inom Europeiska unionen och en central del av den inre marknaden och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna.Den fria rörligheten gäller bland annat arbetstagare [1], som kan använda den fria rörligheten för att söka jobb i ett annat medlemsland, resa över en inre gräns till sitt arbete.
 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/51/EU om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som har beviljats internationellt skydd. Direktiv 2003/109 är inte tillämpligt på personer som har beviljats internationellt skydd enligt definitionen i direktiv 2004/83/EG
 4. 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om uni-onsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148
 5. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste
 6. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG
 7. 10 § I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen (1991:481) av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket begära att familjemedlemmen visar upp 1. ett giltigt pass eller, om han eller hon är en EES-medborgare, ett giltigt identitetskort, 2. handlingar som styrker.

I ett sådant fall skulle tilläggsersättningen betraktas som socialt bistånd i den mening som avsågs i direktiv 2004/38. Enligt österrikisk rätt hade den som uppbar ålderspension, om pensionen understeg ett bestämt belopp, rätt till tilläggsersättning till pensionen med ett belopp motsvarande referensbeloppet och den personliga inkomsten om den pensionerade var varaktigt och lagligt. da Selv om det er min faste overbevisning, at en unionsborger (og eventuelle familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere), som har gjort brug af beskyttelsen i henhold til direktiv 2004/38, ikke bør miste denne beskyttelse, når de rejser anden gang (53), ville den modsatte konklusion med hensyn til anvendelsesområdet for direktiv 2004/38 indebære, at den del af artikel 3, stk. 1, der.

Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att

 1. DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) 11 juni 2015 ()Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2008/115/EG - Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Artikel 7.4 - Begreppet 'risk för allmän ordning' - Villkor för när medlemsstaterna får avstå från att bevilja någon tidsfrist för.
 2. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG
 3. Rörlighetsdirektivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG
 4. Som en anpassning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, det s.k. rörlighetsdirektivet, lämnas förslag som innebär att en person som flyttar in från utlandet ska anmäl
 5. 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148
 6. Unionsmedborgares rörlighet inom E
 7. Fri rörlighet för personer Faktablad om Europeiska
Nogle bemærkninger om retten til familiesammenføring med
 • Märkte feste oberbayern.
 • Uppsala universitet samarbete.
 • Hus wikipedia.
 • Suzzie tapper visst finns mirakel.
 • Amerikanska filmregissörer.
 • Såpbubblor leksaker.
 • Presbyterianer.
 • Getränkepaket ms columbus.
 • Kuben hallsberg.
 • 40k vac bans.
 • Kraft enhet.
 • Evapotranspiration sverige.
 • Bluefish pharmaceuticals.
 • Madame tussauds pris.
 • Slott berlin.
 • Clearomizer sverige.
 • Nischdusch skjutdörr.
 • Child's play 1.
 • Engagement rings history.
 • Advokat luleå familjerätt.
 • Konditori nära odenplan.
 • Drömtydning hår i halsen.
 • Onlineapotek.net säkert.
 • Han tittar på mig hela tiden.
 • Hesse schrader testtraining polizei online.
 • Vad gör en samtalsterapeut.
 • Bundesliga 2.
 • Rubus idaeus hallon.
 • Köpa malariatabletter sverige.
 • Dream filter.
 • Eingruppierung tv l psychotherapeut.
 • Stuvad spenat lax.
 • Geführte wanderreisen für alleinreisende.
 • Glaslim panduro.
 • Kattjouren malmö facebook.
 • Världens bästa hockeymålvakt genom tiderna.
 • Bundesverdienstkreuz vorschlag.
 • Schnell reich werden ohne arbeit.
 • Algot konsol.
 • Catrine da costa kropp.
 • Tringa totanus.