Home

Sekretessbelagd allmän handling

Allmän handling - Wikipedi

 1. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort (maskas)
 2. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt
 3. Om en handling inte är offentlig, är den då per automatik sekretessbelagd? SVAR Hej! Först och främst måste man avgöra om det är fråga om en allmän handling då det bara är dessa handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen

Om handlingen ej är sekretessbelagd så får ett utlämnande endast avgiftsbeläggas om sökanden önskar ta del av handlingen i avskrift eller kopia. Det är endast myndigheten som har rätt att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling och det saknas rätt för privatpersoner att kräva avgift för utlämnande av en allmän handling även om handlingen skulle beröra dennes privata. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster) Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. En handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut i de delar som är offentliga Om allmänheten ska kunna använda sig av handlingsoffentligheten fullt ut, måste den kunna få överblick över de handlingar som finns hos våra myndigheter.Därför har myndigheterna en skyldighet att upprätta register över sina allmänna handlingar. Det framgår av 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL

Sekretessbelägga allmänna handlingar

En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera Dokumentinfo intervjuade Göran Rydeberg - specialist på sekretess- och integritetsfrågor. Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs Sekretess i praktiken i Stockholm 21 september. Dokumentinfo: Vilka frågeställningar ställs man ofta inför och vad bör man särskilt tänka på vid utlämnande av allmän handling? Göran: Generellt ska man alltid tänka på konsekvenser av.

Allmän handling och sekretess - Offentlig Rätt - Lawlin

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Sta

 1. Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Då gör vi en bedömning av din förfrågan
 2. En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem
 3. En allmän handling är inte alltid offentlig, den kan också vara sekretessbelagd, vilket innebär att den är hemlig. Men det måste finnas en uttrycklig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som säger att en handling är hemlig, annars är handlingen offentlig
 4. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av en handling om den är allmän och inte sekretessbelagd. Offentlighetsprincipe
 5. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling gäller vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt. I stort sätt all in- och utgående e-post som omfattas av offentlighetsprincipen. Det spelar alltså ingen roll i vilken mapp e-posten ä
 6. Allmänna handlingar kallas de handlingar som förvaras hos kommunen och är inkomna eller upprättade. Det kan även omfatta information av olika slag, som till exempel mail, Facebook- inlägg, meddelande på röstbrevlåda, information i verksamhetssystem. Som huvudregel gäller att allmänna handlingar är offentliga

Allmän handling som är sekretessbelagd. Allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda eller inte, vilket påverkar vilka som har rätt att ta del av handlingarna. En allmän handling kan alltså vara offentlig eller hemlig och det är myndigheterna som utför sekretessprövningarna. En myndighet är exempelvis skatteverket och bolagsverket En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga. Utgångspunkten är alltid att en allmän handling är offentlig. att det är enkelt att fastställa vilka sekretessbelagda handlingar en myndighet har. 3.3 Förbudet att röja sekretessbelagd uppgift

Utlämnande av allmän handling och sekretess Medarbetarwebbe

 1. Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan alla få insyn i Boverkets arbete. Rätten att få ut kopior omfattar bara papperskopior. Observera att myndigheten inte har någon skyldighet att framställa en ny handling, dvs. bearbeta och sammanställa från olika källor, vare sig på papper.
 2. Om en allmän handling begärs ut ska det alltid göras en bedömning av om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om något anses vara sekretessbelagt kan ändras med tiden. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplat
 3. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Offentlig eller sekretessbelagd? Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. För att en allmän handling ska kunna sekretessbeläggas krävs uttryckligt lagstöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Olika slags allmänna handlingar. Det finns olika typer av allmänna.
 4. Om en allmän handling är helt eller delvis sekretessbelagd är det förbjudet att föra vidare information från handlingen. Huvudregeln är att alla handlingar blir offentliga efter tilldelning i en offentlig upphandling. En handling kan dock sekretessbeläggas enligt OSL om det allmänna (staten, samhället) eller den enskilde (ett företag.
 5. I Riksarkivet finns nära 80 hyllmil handlingar och du har rätt att ta del av nästan allt. I handlingar från svenska myndigheter kan det förekomma sekretesskyddad information. I Riksarkivet finns också vissa privata arkiv, även kallade enskilda arkiv, som kräver särskilt tillstånd. Exempel på två områden som ofta berörs av begränsningar är information om rikets säkerhet och.
 6. Dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter om patienter ska antingen förvaras under uppsikt eller vara inlåsta. För patientuppgifter som förs helt eller delvis automatiserat gäller att vårdgivaren ska säkerställa att informationssystem som används för behandling av personuppgifter skyddas fysiskt mot skada, störning och obehörig åtkomst (3 kap. 14 § i HSLF-FS 2016:40)
 7. Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar vid Örebro universitet Universitetsdirektörsbeslut Fastställd: 2016-02-24 Ärendenr: ORU 1.2.1-00333/2016 6 3.1.3 Offentliga eller sekretessbelagda Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda . Huvudregeln är att e

Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där. Observera skillnaden mellan allmän och offentlig handling. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett usb-minne handlingar kan vara belagda med sekretess till följd av bestämmelser i offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400). En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess­ belagd. En allmän handling är alltså antingen offentlig eller sekretessbelagd. Registreringsskyldighet Allmänna handlingar som har kommit in till eller upprättat

Offentlig eller sekretessbelagd. Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av allmän handling. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig. Allmän handling - offentlig eller sekretessbelagd? I de fall då en allmän handling är belagd med sekretess skall en prövning göras för att fastställa om handlingen kan lämnas ut eller inte De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är.

Sekretessprövning och sekretessbeslut - Medarbetarwebbe

Ibland uppstår frågor kring revisorernas handlingar och hanteringen av dessa. Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte

Diarieföring - Allmän handling

Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om t.ex. enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måst av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar. De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga) Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. Observera att sekretessbelagda handlingar alltid. Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa. Då måste dessa uppgifter döljas innan utlämnandet. Ta del av allmänna handlingar. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna. De allmänna handlingarna och uppgifterna kan delas in i två grupper: 1. Offentliga handlingar - handlingar eller uppgifter som inte är sekretessbelagda och som du har rätt att ta del av. 2 Sekretessbelagda handlingar - handlingar eller uppgifter som inte kan lämnas ut till annan än den uppgifterna rör. Kommunen gör en bedömning utifrån offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och.

Enligt offentlighetsprincipen får varje svensk och utländsk medborgare begära att ta del av kommunens allmänna handlingar. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter Sekretessbelagda handlingar måste registreras för att de ska hållas ordnade. I regel registreras också övriga allmänna handlingar, som ett sätt att hålla ordning. För närvarande publiceras inte kommunens diarium på hemsidan. Om du vill ta del av handlingar från diariet kan du vända dig till Medborgarkontoret. Kommunarkive Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (hemliga). Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax övriga allmänna handlingar utlämnas av den som handlägger ärendet, av den som har handlingen i sin vård eller av arkiv & registratur på vån 7C. Att tänka på vid utlämnande Myndigheten får inte på grund av att någon begär att få ta del av allmän handling efterforska vem han/hon är (utom vid ev. sekretessprövning) eller vilket syfte han/hon har med sin begäran

Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och ska, om de inte omfattas av sekretess, lämnas ut så snart som möjligt till den som begär det. Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen heter eller varför hen vill se en viss handling Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden kan till exempel vara sekretessbelagda

Allmän handling - registrering vid Södra Älvsborgs Sjukhus Sammanfattning En handling blir allmän när den har upprättats inom eller inkommit till en myndighet. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål i ett diarium. Ett diariu 1.2 Uppgifter kan vara sekretessbelagda.. 11 1.3 Den enskildes personliga integritet 3.2 Allmänna handlingar får inte ändras.. 23 3.3 Arkivering, gallring och utlån av handlingar.

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen Sekretessbelagd handling. När vissa uppgifter måste skyddas ska den sekretessbeläggas. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen har du inte rätt att ta del av Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda

Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in eller har upprättats där. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga Allmänna handlingar består ofta av handlingar såsom skrivelser, protokoll, beslut, kartor och bilder m.m. Vid varje enskild förfrågan gör Mälarenergi en sekretessprövning. Handlingen får inte lämnas ut om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Om du vill ta del av en allmän handling. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vissa.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och du har rätt att ta del av dessa En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten Allmän handling och sekretess. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Är handlingen sekretessbelagd kan det innebära att hela handlingen eller delar av handlingen inte lämnas ut. Syftet med att sekretessbelägga en. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? Högskolans allmänna handlingar är vanligtvis offentliga och ska då utan dröjsmål lämnas ut till den som begär det. En allmän handling kan i undantagsfall vara belagd med sekretess och ska då naturligtvis inte lämnas ut. Sekretessbelagda handlingar ska diarieföras och.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövnin Sekretesslagen är en begränsning i yttrandefriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar. Till­stånd genom full­makt. En person kan ge sitt tillstånd eller samtycke till att en myndighet lämnar ut sekretessbelagda uppgifter. Samtycke kan gälla för att både andra myndigheter eller andra personer får ta del av uppgifter Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. om de inte är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. Nu ålägger kammarrätten Umeå kommun att granska vart och ett av de aktuella smsen för att avgöra om de är att betrakta som upprättade handlingar Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diariföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen

Jag har en fråga angående sekretessbelagda uppgifter. Jag har fått ut en allmän handling där vissa saker är överstrukna. Kan jag överklaga att myndigheten sekretessbelagt dessa uppgifter? Jag hittar i 6:7 OSL möjlighet att överklaga att myndigheten inte lämnar ut en allmän handling till den enskilda och då de lämnar ut med. Den första frågan är om handlingen, t.ex. ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna

Vad är en allmän handling? Rättslig vägledning

För att en allmän handling ska vara offentlig krävs det att den; är fri från sekretessbelagda uppgifter. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Offentliga är alla allmänna handlingar som inte innehåller någon sekretessbelagd information. Av olika anledningar kan handlingar vara hel Vissa handlingar får allmänheten inte tillgång till utan att en sekretessprövning görs. I vissa fall kan sekretessprövningen visa att det finns skäl att vägra att lämna ut en handling. Som exempel kan nämnas att handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter eller att handlingen ännu inte har blivit allmän En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Användbara länkar Sekretessbelagd information. Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut. I så fall stryker vid de delar som är hemliga innan handlingen lämnas ut. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinje allmänna handlingar så att vem som helst ska kunna få ta del av dessa handlingar (under förutsättning att de är offentliga och inte sekretessbelagda). Vad är allmän handling? Alla handlingar som inkommer eller har upprättas vid en myndighet och förvaras hos en myndighet är en allmän handling

Allmänna handlingar är i de flesta fall offentliga. Handlingsoffentligheten får endast begränsas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan lag som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till. Hemligstämpel. Man kan förse allmänna handlingar med särskild stämpel som talar om att handlingen är hemlig Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem Är vissa uppgifter eller handlingen i sin helhet föremål för sekretess har personen rätt att få ett skriftligt beslut. Det ska innehålla en motivering till varför uppgiften eller handlingen är sekretessbelagd och en besvärshänvisning, det vill säga en beskrivning av hur personen ska göra för att få beslutet prövat 6.6 Allmänna handlingar på sociala medier Allmänna handlingar som är hemliga/sekretessbelagda måste ovillkorligen registreras enligt sekretesslagen. Det vill säga de handlingar som innehåller uppgifter som ska skyddas av sekretess har ett absolut registreringskra

Taxa allmän handling m.m. § 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift Allmänna handlingar registreras i myndighetens diariesystem och vid registreringen får handlingarna ett diarienummer. På webbplatsen kan du själv söka i diariet och begära ut handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2017. Du kan skriva in sökord,.

Utlämnande av allmän handling - Vad bör du tänka på

Utkast och koncept (sk mellanprodukter) och minnesanteckningar är oftast inte allmänna handlingar, men kan bli det om vissa förutsättningar inte är uppfyllda. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. För att vara sekretessbelagd måste stöd finnas i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska registreras (diarieföras) Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar Den som vill ta del av en allmän handling skall vända sig till den myndighet som förvarar handlingen. Om man begär ut en handling på exempelvis kommunkontoret så har man också rätt att läsa den där, om den inte är sekretessbelagd

TAXA FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-13 § 10. Uddevalla kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar under förutsättning att inte några undantag föreligger, såsom till exempel sekretessbelagda. sekretessbelagda allmänna handlingarna ska diarieföras (OSL 5 kap 1§). Om en sekretessbelagd uppgift röjs kan man dömas för brott mot tystnadsplikt. Meddelarfriheten innebär att det är möjligt att påtala vissa förhållanden för media, även vissa sekretessbelagd Alla allmänna handlingar som inte är sekretess­belagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi hemliga handlingar, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör social­tjänsten En allmän handling är en handling som har skickats till eller har upprättats av kommunen och som förvaras där. En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt. Du behöver inte tala om vem du är eller vad handlingen ska användas till för att få ta del av den, så länge som handlingen inte faller under någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen Handlingar i kommunen förvaras på en mängd olika sätt. Exempelvis diariet, olika verksamhetssystem mailinkorgar och arkivet. Vad innebär sekretessbelagda handlingar? En del uppgifter i allmänna handlingar innehåller känsliga personuppgifter eller är sekretessbelagda, det vill säga hemliga Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Offentliga handlingarhar alla rätt att läsa

 • Grand kristianstad pris.
 • Vikings season 4 recap.
 • Lagföringsprocent.
 • Sisalrep 8mm.
 • Bemanningsservice säs borås.
 • Bikarbonat användning.
 • Daktylit behandling.
 • Projektbeskrivning mall kultur.
 • Atemp innerväggar.
 • Torr mark korsord.
 • Ford mustang models.
 • Del av text synonym.
 • Socialismens ursprung.
 • Strömavbrott sverige.
 • Jennifer garner kinder.
 • Livsstil synonym.
 • Karriärmål linkedin.
 • Hur många glas vin på en flaska.
 • Avtändning symptom.
 • Enchilada hamm reservierung.
 • Pappersboken behövs.
 • Apple tv ingen signal.
 • Down server.
 • Vantrivas på jobbet.
 • Suzzie tapper visst finns mirakel.
 • Älvkarleby marknad 2017.
 • Tottas näslund.
 • Pedagogiska metoder autism.
 • Kraftdjur nyckelpiga.
 • Hautarzt dr. wurz kirchheim unter teck.
 • Tvq pm 100 philips.
 • Nackdelar med gruvor.
 • Yamaha hemmabio receiver.
 • Brödraskapet kristianstad.
 • Free youtube subscribers bot no survey.
 • Exempel på statlig förvaltning.
 • 21 jump street serie.
 • Queen jazz.
 • Löpträning 3 dagar i veckan.
 • Kalla färger vinter.
 • Restaurant rosenhof.