Home

Alkohol och drogpolicy mall

En alkohol- och drogpolicy upprättas av en arbetsgivare och fungerar som ett internt regelverk kring användning av alkohol och droger på arbetsplatsen.. Vad är det för något? Arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet Mall för alkoholpolicy. Här hittar du en mall som du kan använda för att ta fram en alkoholpolicy på din arbetsplats. Intern regel för alkohol och droger. 1. Inledning. En genomtänkt alkoholpolicy är ett stöd för chefer som ska hantera misstänkt alkoholproblem hos en medarbetare Alkohol- och drogpolicy för företaget Denna policy med tillhörande bilagor omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål Inom Livsmedelsbranschen finns höga hygien-, kvalitets- och säkerhetskrav Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. 1(1) Alkohol‐ och drogpolicy Tillväxtverket strävar efter en alkohol och drogfri arbetsmiljö där säkerhet, arbetsprestation och trivsel inte äventyras på grund av missbruk av alkohol eller andra droger Alkohol- och drogpolicy för _____ § 1. Syfte. Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare. Vi vill bidra till minskad ohälsa, olyckor samt värna om en god arbetsmiljö

Alkohol- och drogpolicy - mall, exempel - Word och PD

 1. Alkohol och drogpolicy - mall label Blanketter och checklistor Handböcker och vägledningar. Utgåva: 2013 Format: pdf 26.2 KB Ladda ner dokumentet infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om.
 2. Mallen är avsedd som en stomme för och ett incitament till diskussioner med personalen vid utvecklingen av arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy. Av denna orsak har de ansvarsområden och uppgifter som gäller arbetsgivaren, arbetstagarna
 3. Alkohol- och drogpolicy En alkohol- och drogpolicy uttrycker ett långsiktigt mål för organisationen. Att organisationen har en sådan är inget lagkrav. En genomtänkt policy är dock ett stöd för de chefer som ska hantera problem med anställdas missbruk eller tendenser till missbruk (skadligt bruk och riskbruk)

Vi på Ljung & Sjöberg AB hjälper dig gärna med att arbeta fram en bra och kvalitativ alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan. Vi utformar policyn i samråd med dig och utifrån organisationen och verksamhetens behov. Kontakta oss på telefon +46-8-24 32 00 eller mejl info@ljungsjoberg.se för mer information alkohol-, drog- och/eller spelrelaterade problem och incidenter och följa upp överträdelser av reglerna i policyn. • inleda en utredning vid signaler om att ett eventuellt alkohol-, drog- eller spelproblem kan föreligga. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för missbruksfrågorna Alkohol- och drogproblemen är inte lätta att komma till rätta med och kan aldrig lösas av en ensam person. Tillsammans kan vi finna lösningar och hjälpa den beroende att lösa sina problem. Inom Eda kommun kan du Alkohol och drogpolicy-mall Author: KLKAabn Created Date

Mall för alkoholpolicy Systembolage

 1. Alkohol- och drogpolicy. En alkohol- och drogpolicy är ett viktigt verktyg. Det är lättare för företaget att agera när det finns en policy för hur problem ska hanteras. Det är viktigt att policyn utformas efter arbetsplatsens förutsättningar och det är bra om den är skriftlig
 2. Alkohol och drogpolicy-mall - Eda kommun READ STYRDOKUMENTDatum2013-10-02Sida1(9)KommunledningsstabenJessica Nilsson, 0571-281 24jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy ̶ Styrdokument
 3. Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med uppställningen av en alkohol- och drogpolicy för din verksamhet. Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy gällande missbruk av alkohol och/eller andra droger

Alkohol- och drogpolicy - mall, exempelformulä

Rutin Alkohol, droger och handlingsplan vid missbruk - medarbetare Barium-id 29454 Giltigt t.o.m. 2022-06-22 Version 3 Innehållsansvarig: Stefan Andersson, HR-strateg, HR-stab (stean26) Granskad av: Marie Johansson Rodert, HR-chef, Stabsledning (marro94) Godkänd av: Jörgen Thorn, Direktör, Ledning (jorth) Publicerad av: Skaraborgs Sjukhus Giltig version är publicerad via http. Här följer vår alkohol och drogpolicy. Nedan hittar du även rutinen för hur vi hanterar händelser kring detta. Syfte Policyn beskriver Hultsfreds kommuns värdegrund för alkohol och narkotik mål och rutiner för arbetet med alkohol- och drogproblematik på arbetsplatser som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt AFS 1994:1 är alla arbetsgivare med fler än 25 anställda skyldiga att ha en alkohol- och drogpolicy. Syfte Syftet med denna alkohol- och drogpolicy är att klargöra kommunens gemensamma visio

sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, Ledare ska ha tydliga regler om tobak och alkohol Drogpolicy i föreningen TRÄFF 3 TOBAK OCH ALKOHOL Övning: Fyra hörn Alla jobbar tillsammans Alkohol- och drogpolicy för anställda i Jönköpings kommun. Fastställt av kommunstyrelsen 2014-03-12 § 59 Redaktionella ändringar av Alkohol- och drogpolicy med anledning av nya Nationella riktlinjer, nya provtagningsrutiner och förändrade kontaktuppgifter 2016-11-29. 1 (10 Unionens politiska riktlinjer för alkohol och droger. Unionens politiska riktlinjer för alkohol och droger utgör en plattform för hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet. Medlemmar och förtroendevalda får också vägledning av riktlinjerna hur man kan arbeta på arbetsplatsen med dessa frågor för att förebygga och hantera dem Alkohol- och drogpolicy för personal och förtroendevalda i Seko Inledning Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem såväl medicinskt som socialt i vårt samhälle. Upattningsvis har var tionde vuxen arbetande person alkoholproblem. Ofta är problemen dolda Hör gärna av dig om du behöver stöd och råd som arbetsgivare, som arbetstagare eller som skyddsombud på arbetsplatsen. Vi finns för dig. Vill ni ha hjälp med att utveckla er alkohol- och drogpolicy så kan vi bistå med bra mallar i Word-format både på svenska och engelska. Kontakta Anders Andersson på telefon 0725-14 92 20

Alkohol och Drogpolicy. Eringsboda/Backaryd Skytteförenings Alkohol-tobaks- och drogpolicy. Eringsboda/Backaryds skytteförening är en ideell förening i Ronneby kommun. Föreningen bedriver olika typer av skytte, dels i luftgevärshallen i Möljeryd Hembygdsgård och dels på skyttebana i Stamsmåla/Eringsboda För att klargöra vad som gäller bör arbetsgivaren upprätta en alkohol- och drogpolicy och en handlingsplan. Policyn ska innehålla tydliga ställningstaganden för hur arbetsplatsen ser på alkohol och droger, till exempel om alkohol får serveras på personalfester och vad som händer om någon kommer påverkad till jobbet Alkohol- och drogpolicy . Målet för vår alkohol- och drogpolicy är att Josef Lindberg i Sandarne AB skall säkerställa en drogfri arbetsmiljö. Vår avsikt är att genom policyn förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. Policyn gäller för samtliga medarbetare inom Josef Lindberg i Sandarne AB samt anlitade entreprenörer

I rutinerna för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska även omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska även klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet. En tydlig alkohol- och drogpolicy bör finnas samhetsmodeller för att utveckla arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy, förebygga drogrelaterade olägenheter och ingripa i dessa (kapitlen 1-5). Textmallen för och blanketterna i alkohol- och drogpolicyn är avsedda som en mall för sammanställnigen av arbetsplatsens egen alkohol- och drogpo-licy (kapitlen 6 och 7)

Alkohol- och drogpolicy - mall, exempel - Word och PDF

Alkohol och drogpolicy - mall - Livsmedelsföretage

Luft och ventilation på arbetsplatsen

För att beviljas lokalt aktivitetsstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy. Den ska innehålla en handlingsplan och beskriva föreningens förebyggande arbete kring droger (ex. se mallen). Handlingsplanen ska årligen diskuteras på föreningens årsmöte under en specifik punkt, drogpolicy Riktlinje - alkohol-, drog- och andra missbruk Gäller fr o m 2002-09-01 Ändrad fr o m 2003-01-01 Denna riktlinje grundar sig på: • Rektors beslut nr 623/02, dnr 930-962-02, doss 40 Sammanfattning Alkohol och narkotikafrågor på KTH berör alla anställda. Missbruk av alkohol, tabletter och

Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet Alkohol- och drogpolicy för anställda och studenter vid Stockholms universitet. Rektor har 2009-02-26 beslutat om Alkohol- och drogpolicy för anställda och studenter vid Stockholms universitet (dnr SU 679-3406-08). Ersätter rektorsbeslut 1999-02-04. Ansvarig enhet: Personalavdelningen

och trygghet. SYFTE Syftet med alkohol- och drogpolicy är att stödja och arbeta för den målsättning som framgår i Sveriges nationella handlingsplan, där det övergripande målet skall vara att minska medicinska- och sociala skadeverkningar. Syftet är också att följa de rekommendationer som finns inskrivit, at alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy. 2 Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte hör ihop. Genom det kan vi i vår förening verka för att försena alkoholdebuten samt förebygga bruk av tobak, narkotika och

Reviderad Alkohol- och drogpolicy, gäller från 2014-10-20. Alkohol- och drogpolicy. Dokumentinformatio Alkohol och drogpolicy SvRF Svenska Ridsportförbundets policy och riktlinjer för alkohol och droger Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Inom idrotten lär vi oss också hu Alkohol- och drogpolicy alkohol och droger mm var den 8 mars 2011, kommunfullmäktige § 18, (Inr 2010/431. finns framtagen som mall på Insidan. Regelbundet återkommande information av med följande målgrupper, organisationens chefer/motsvarande,. alkohol- och drogpolicy HR Integrera alkohol- och drogfrågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomföra och följa upp information och utbildning kring alkohol och drogfrågor (ev upprätta en aktivitetsplan). Ge stöd och hjälp till chefer i alkohol- och drogrelaterade frågor i eventuella rehabiliteringar

Så här tar du fram en alkohol- och drogpolicy

alkohol- och drogpolicy Målsättningen med skolans alkohol- och drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö samt förebygga alkohol- och drogmissbruk. Att börja på folkhögskola innebär för många studerande en chans att förändra sitt liv och sin vardag Hganäs kommuns alkohol- och drogpolicy har utvecklats av HR-avdelningen tillsammans med fretagshälsovården, chefer, fackliga freträdare och andra anställda. Respektive chef är ansvarig för att Hganäs kommuns alkohol- och drogpolicy blir känd hos personalen samt att den fljs

3 tips för en bra alkohol- och drogpolicy Ljung & Sjöber

Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan för Munkagårdsgymnasiet. Reviderad 2020-08-05 Alkohol- och drogpolicy . Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF § 243 . Gäller från och med 2013-01-01. 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet . Med alkohol avses i denna policy drycker med en alkoholmängd som överstiger den i en lättöl Alkohol- och drogpolicy. Skolan är en arbetsplats där det inte är tillåtet att dricka alkohol eller använda andra droger. Det är heller inte tillåtet att vara påverkad av eller förvara alkohol eller andra droger i skolan. All hantering och konsumtion av narkotika är olaglig enligt narkotikastrafflagen

För organisationen om alkohol och andra droger Prevent

Alkohol och drogpolicy-mall - Eda kommu

 1. Alkohol- och drogpolicy Varför har vi en alkohol- och drogpolicy Vår vision är att vara kundens och medarbetarens naturliga val av HR-partner. Att i alla avseenden verka i enlighet med våra värderingar - Laganda, Kundfokus, Ansvar och Entreprenörsanda - är nyckeln till vårt företags fortsatta framgång
 2. Beslutet gäller till och med den 24 november 2020, men kan komma att förlängas. Vilka verksamheter som är påverkade hittar du här. Läs vad som gäller här. Kommunen har tillsammans med Ung Öppenvård tagit fram en gemensam drogpolicy som gäller för samtliga skolor i kommunen. Målsättningen, Med droger avses alkohol,.
 3. Alkohol- och drogpolicy Syfte Policyn anger grundprinciper och inriktning för kommunens förebyggande arbete mot alkohol, tobak och andra droger. Grundprinciper och inriktning Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). De nationella målen finns i bilagan
 4. Användning av tobak, alkohol och andra substanser innebär försämrad arbetsmiljö, inlärning och hälsa för eleven och skolkamraterna. Tyresö kommun har därför nolltolerans gällande tobak, alkohol och andra hälsoskadliga substanser i skolområden och under skoltid. Barn och unga ska skyddas och den som fastnar i beroende ska få hjälp
 5. Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18. Vår gemensamma syn Kalmar kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, som känneteckna
 6. Alkohol- och drogpolicy i Ale kommun Inriktning En god arbetsmiljö är en självklarhet. Medarbetare som brukar alkohol och droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt utsätter sina arbetskamrater och verksamheten för stora risker

Alkohol- och drogpolicy - en mall från DokuMer

 1. Mall för att informera företagets personal om hur företaget arbetar för att skydda personalens integritet enligt GDPR. Samtycke personuppgifter GDPR mall (docx) Mall där en anställd lämnar samtycke till att företaget får publicera personuppgifter på sin webbsida. Alkohol- och drogpolicy exempel (pdf
 2. Häller ut alkohol och kontaktar föräldrarna. Polisen ska ingripa mot ungdomar på stan under 20 år som är berusade och/eller bär på alkohol och ungdomar under 18 år som har sällskap med någon som bär på alkohol. Polisen arbetar ofta med ett så kallat direktförverkarande av alkohol, vilket innebär att polisen häller ut alkoholen
 3. Alkohol- och drogtest. 2010-12-29 i ARBETSRÄTT. FRÅGA Hej! Resultatet av ett genomfört alkohol- eller drogtest omfattas av Personuppgiftslagen (PuL).Du bör titta igenom ditt anställningsavtal och även ta kontakt med facket, eftersom du då får klart för dig huruvida ni avtalat om detta eller inte
 4. Alkohol- och drogpolicy • Malmö högskola ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats, en säker plats för ledning, medarbetare, studenter och för tredje man. • Vid Malmö högskola är det inte tillåtet att skylta med eller på annat sätt marknadsföra alkoholhaltiga drycke

Jobbar med att ta fram alkohol och drogpolicy för skolan jag jobbar på. Undrar var jag ska hitta bra material. Vi vill ha tydlighet, men vad gäller lagmässigt? Mvh, Anja kurator. Svar: Hej Anja! Tack för din fråga som är mer generell och därför kan vara svår att besvara i alla delar och detaljer Alkohol- och drogriktlinjer i Sotenäs kommun Inledning Syftet med alkohol- och drogpolicy är att redovisa de värderingar och grundtankar som finns i vår organisation kring missbruk. Detta ska i sin tur leda till en professionell hantering av missbruksproblematik. Sotenäs kommun strävar efter att som arbetstagar 10 tips för att hantera alkohol- och drogproblem. Ta fram en policy för alkohol och droger Se till att ha en tydlig policy för alkohol och droger som slår fast vad som gäller för arbetsplatsen. Det bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö och värnar om medarbetarnas hälsa. Fråga om alkoholvanor i medarbetarsamtale

Lunds universitet strävar efter att vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Om du har alkohol- eller drogrelaterade problem har du rätt till stöd och hjälp. Alla anställda har ansvar för att hjälpa en arbetskamrat som har ett skadligt bruk av alkohol eller droger Utifrån vår drogpolicy-mall kan vi tillsammans med ditt företag skräddarsy en policy som passar till just företagets verksamhet. Provtagning: Vi utför samtliga typer av provtagning: Alkohol; både utandningsprover och olika markörer i blod. Droger: vi tar prover i urin, saliv, hår och utandningsluft Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan för Munkagårdsgymnasiet. Reviderad 2019-08-02. Policy. På Munkagårdsgymnasiet strävar vi efter att bidra till ett medvetet förhållningssätt till alkohol, tobak och andra droger. För tobak, se Policy och handlingsplan för tobak. Det är förbjudet att vara påverkad av, förtära, inneha eller. Alkohol- och drogpolicy Syftet med policyn är att skapa en gemensam värdegrund kring synsättet för frågor som rör alkohol och droger. 2 Datum Sida (4) 1 Inledning Hallsbergs kommun vill vara en arbetsgivare med en god och hälsofrämjande arbetsmiljö där medarbetarna trivs på sina arbetsplatser och kan.

Blanketter och övriga mallar; Egenkontrollplaner; Informationsmaterial; Alkohol- och drogpolicy exempel. Artnr: artnr-50007 (Lägg till i Önskelista ) Pris: 120,00 /st. Alkohol- och drogpolicy exempel. Produkten förklarar kraven på en Alkohol- och drogpolicy och innehåller ett antal exempel. Dokumentet är skrivet i Word. Tillbaka. Alkohol- & drogpolicy loftreklam 2020-08-18T13:09:00+02:00 Stensund har en lång och framgångsrik historia som drogfri folkhögskola. Genom att vi lever efter vår drogpolicy kan vi bjuda våra deltagare på en drogfri miljö där alla kan få de bästa förutsättningarna för en god trivsel och för att växa som människa Alkohol, tobak och drogpolicy. Syfte: Syftet med en alkohol-, tobaks- och drogpolicy är att dessa är kända riskfaktorer för en social marginalisering och att vi önskar våra elever så goda förutsättningar som möjligt i sin start på vuxenlivet Hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i samband med operation. Utbildningen är framtagen för medarbetare inom Skånes universitetssjukvård men kan användas i hela Region Skåne. Syfte. Syftar till att ge kunskap om vinster med alkohol- och rökfrihet i samband med operation. Tidsåtgång. 30 min. Starta utbildninge En drogfri organisation Proaktiv organisation Utvecklingsarbete Förändring i organisation organisationsförändring alkohol- och drogpolicy handlingsplan rutinbeskrivning hälsofrämjande insatser ohälsa på arbetet verktyg hantering ohälsa ohälsa på arbetsplatsen kraftfulla verktyg alkohol- och drogfrågor alkohol- och drogfri arbetsplats SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete Medarbetare.

Video: Alkohol och drogpolicy Hultsfreds kommu

SYAB transportgymnasium har en alkohol - och drogpolicy som följer gällande lagstiftning, med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol och droger. Vi vill genom vår policy ge våra elever stöd att säga nej till alkohol och droger och se till att eleverna lyckas med sina studier Denna alkohol- och drogpolicy har utarbetats och uppdateras vid behov i samverkan mellan arbetsgivaren Göteborgs Symfoniker AB och de lokala fackliga organisationerna. Den gäller tillsvidare och omfattar samtliga anställda, entreprenörer och personal från externa aktörer Alkohol- och drogpolicy Södra Stockholms Folkhögskola vill ge de bästa förutsättningarna för studier genom att erbjuda en lugn och ordnad studiemiljö. Vår alkohol- och drogpolicy utgår från en värdegrundstanke som handlar om att visa hänsyn mot varandra och en omtanke om individen. En miljö fri från alkohol och droger skapar god

ALKOHOL OCH DROGPOLICY En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Det är inte tillåtet att använda alkohol eller andra droger under arbetstid eller vara påverkad när man kommer till sin arbetsplats. Godstransportservice i Umeå AB (GTS) kräver av alla medarbetare samt tillfälligt verksamm Alkohol- och drogpolicy Litteraturstudie och utvecklande av policydokument i ett företag Författare: Annelie Larsson Capio Läkargruppen AB Örebro Handledare: Sofia Loodh Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning 40 poäng, 2006-2008, Örebro universitet och Arbets- och Ersätter dokument Alkohol- och drogpolicy för anställda och studenter vid Stockholms universitet 1999-02-04 Ansvarig förvaltningsavdelning Personalavdelningen Ansvarig handläggare Anna-Karin Huggare . 2 (3) Inledning Stockholms universitets övergripande styrdokument beslutas av universitetsstyrelse, rektor elle En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Arbete och studier hör inte ihop med alkohol och droger. Chalmers accepterar inte att medarbetare, studenter eller annan som tjänstgör vid Chalmers, är påverkad av alkohol eller droger i tjänsten eller studierna. Vid up

Ljud och buller på arbetsplatsen

Alkohol och droger på jobbet Unione

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för studerande på Vuxenutbildningen På Vuxenutbildningen inom Kunskapsförbundet Väst vill vi erbjuda alla studerande bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Vi har därför en tydlig alkohol. Alkohol- & drogpolicy för Blekingska nationen Till grund för denna policy ligger svensk alkohol- och narkotikalagstiftning och nationens syn på sund alkoholkultur och likabehandling. Andra punkter existerar för att bidra till en förnuftig och trevlig stämning på nationen Alkohol och drogpolicy Det är en viktig arbetsmiljöfråga för alla på arbetsplatsen och för att kunna minimera risken för olyckor på våra arbetsplatser är nykterhet en självklarhet. Schaktgruppen har ett implementeringssystem för alkolås i entreprenadmaskinerna ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Karlstads universitet skall vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär att anställda och studenter inte får använda eller vara påverkade av alkohol eller droger på arbetstid. All användning av narkotika eller narkotiska preparat som inte är medicinskt betingat är dessutom kriminellt medarbetare om alkohol- och drogpolicy. sjukintyg från första dagen, kontaktperson och uppföljning, använd mall för Kontrakt vid missbruk. Tänk också på att göra en överenskommelse om fördelningen av kostnaderna för behandlingen mellan arbetsgivare och

Psykosocial arbetsmiljö

Kommunfullmäktige har år 2005 utarbetat en alkohol- och drogpolicy för Öster-sunds kommun. Kommunens alkohol- och drogpolicy ska även i tillämpliga delar gälla i de bolag där kommunen har aktiemajoritet. Policyn syftar till att tydliggöra kommunens inställning till bruk av tobak, alkohol och andra droger. Policyn syf Alkohol, droger och mediciner som påverkar körförmågan hör absolut inte hemma i trafiken. Var och en som kör påverkad av alkohol eller droger är livsfarlig för sig själv och andra. Den gemensamma nämnaren är att preparaten kan skapa trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, nedsatt förmåga och omdöme, sömnighet eller upprymdhet. Vi betraktar problem med missbruk av [ Alkohol/drogpolicy Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens framgång. En bra start i livet är en fungerande skolgång och ett slutbetyg vid studenten. Elever på skolan ska ges bästa förutsättningar för en bra start i vuxenlivet Alkohol- och drogpolicy Vi kan hjälpa till och utarbeta eller revidera ditt företags alkohol- och drogpolicy som blir chefernas verktyg för att kunna möta problem på ett sätt som motsvarar de lagstiftnings- och etiska krav företaget och samhället ställer på cheferna som arbetsgivarrepresentanter

Alkohol- och drogpolicy - Aleforsstiftelse

Telefon: 0771-91 91 40 E-post: info@rum.se Bankgiro: 5854-3661 Organisationsnummer: 822001-364 alkohol- och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader, värna om en god arbetsmiljö och studietid. Målet är en säker och trivsam skolmiljö med väl fungerande elever. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och

Alkohol och Drogpolicy - Ett träffsäkert alternativ

Alkohol och drogpolicy • Intag av alkohol eller andra droger innebär en stor säkerhetsrisk. Därför har vi NOLL tolerans mot alkohol, dopingpreparat eller andra typer av droger på våra arbetsplatser. • Alkohol och drogtester kan genomföras vid händelser som orsakat skada eller tillbud till sådan Alkohol- och drogpolicy för personal och förtroendevalda i Seko Inledning Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem såväl medicinskt som socialt i vårt sam-hälle. Upattningsvis har var tionde vuxen arbetande person alkoholproblem. Ofta är pro-blemen dolda. Till detta kommer problem som orsakas av missbruk av läkemedel.

Alkohol - Arbetsmiljöupplysninge

Luspens Ryttarförening G:a Vilhelminavägen 4 923 41 Stensele 0951-204 57 Org.nr. 895400-9992 Drogpolicy ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR LUSPENS RYTTARFÖRENING Vår förening arbetar för att häst- och ridintresserade i alla åldrar skall ha möj.. och ungdomar alkohol- och drogfriamiljöer allt för att bidra till en trygg och god uppväxt. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam alkohol- och drogpolicy där föreningarnas gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för medlemmar, ledare, andra vuxna och styrelser

Dokumenthantering & dokumenthanteringssystem - AM System

Alkohol- och drogpolicy Josef Lindber

Studenthälsan arbetar förebyggande och med konkreta insatser för studenter. Längst ner på sidan hittar du Linnéuniversitetets alkohol- och drogpolicy, Linnéstudenternas AND-policy och ett dokument med råd och rutiner när det gäller alkohol och droger. Sidan innehåller också många bra länkar till livsstilstest och information Alkohol- och drogpolicy. Målsättningen med skolans alkohol- och drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö samt att förebygga bruk och beroende. • På Löftadalens Folkhögskola råder naturligtvis totalt alkoholförbud under skoltid Vi bedriver frivilliga vuxenstudier och det innebär eget ansvar som vi förutsätter. I Sandbackaskolans Drogpolicy och Handlingsplan står bland annat följande skrivet:. Drogpolicy . Alkohol: Nolltolerans gäller mot alkohol inom skolans område och i samband med aktiviteter som sker i skolans regi. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna. Alkohol får inte förvaras inom skolans område

Arbetsanpassning och rehabilitering - Arbetsmiljöverke

och förmedling av experthjälp. Information och utbildning Alla anställda ska vara informerade om kommunens alkohol- och drogpolicy. Samtliga nyanställda skall ges information om alkohol- och drogpolicyn. Chefer och arbetsledare skall genomgå utbildning för att kunna hantera missbruksproblem på den egna arbetsplatsen Varje restaurang bör sträva efter ett arbetssätt som ger ordning och nykterhet samt att personalen känner sig trygg i sin roll. Krögaren bör tillsammans med sin personal utarbeta skriftliga regler, en alkohol- och drogpolicy, med regler för dels restaurangpersonalens egna förhållningssätt till droger och alkohol och dels för serveringen av alkohol alkohol/drogpolicy. På uppdrag av de Pöftroendevalda revisorerna i Mellerud kommun har Deloitte granskat kommunens resepolicy, representationspolicy samt alkohol/drogpolicy. I .2 Syfte, revisionsfråga Syftet med granskningen är att undersöka om styrdokument för Resepolicy Alkohol- & drogpolicy gällande Föreningen och verksamheten i Ebeneser Inledning: Verksamheten inom Ebeneser ska vara en självklar mötesplats för alla som vill uppleva, verka för och utvecklas inom kultur. Ebeneser vill främja mångfald, jämställdhet och upplevas som välkomnande och arbeta inkluderande. Vi vill särskilt främja verksamhe

Alkohol och drogpolicy - EBBA Dansklub

Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel. Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: Vi genomför ledarsamtal med barn och ungdomar samt tar kontakt och samtalar med föräldrar. Alkohol Drogpolicy. De flesta verksamheter har i dag en politik för rökning och alkohol, men inte många har etablerat en bestämd drogpolicy. Dessvärre visar fler och fler undersökningar att antalet användare på arbetsplatsen är stigande - både när det handlar om euforiserande droger, men också överförbrukning av mediciner, exempelvis bensodiazepiner

Drogpolicy / Handlingsplan Ljungby Tennisklubb Ljungby Tennisklubb är en ideell förening med ändamål att bedriva tennisverksamhet på Åldersgräns är 18 år enligt svensk lag för inköp av folköl och att dricka alkohol på restaurang samt åldersgräns på 20 år för inköp av alkohol på Systembolaget KvalitetsGruppen, Exempel på en alkohol och drogpolicy med tillhörande förklaring. Denna typ av policy är vanligt förekommande på företag som bedriver ett arbetsmiljöarbete. Produkten innehåller bakgrundinformation, instruktion hur man ska bearbeta informationen samt e.. Alkohol & drogpolicy Syfte. Värna om medarbetarnas hälsa och trivsel samt att vi agerar korrekt mot kunder, leverantörer och medarbetare. Mål. Anderstorp Hydraulik är en arbetsplats som är fri från bruk av alkohol och andra droger. Alkohol och andra droger på arbetsplatsen är också en skyddsfråga Beslut från Bildningsnämnden Handlingsplaner och policydokument antag programmet har bildningsnämnden i det drogförebyggande arbetet bland annat ansvar för att ta fram en gemensam drogpolicy för Alléskolan, men de använder den övergripande planen som mall Alkohol- och drogpolicy. Alkohol och drogpolicy. Grundtanke. Älmestad Kvarn & Transport AB eftersträvar att ha en effektiv och produktiv organisation för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Initiativkraft och engagemang från varandra förebygger utveckling av ohälsa hos individer i organisationen

• IF Metall har en alkohol- och drogpolicy och en representationspolicy. På kurser bjuds aldrig på någon alkohol. Till julbord och på konferenser bjuds på två glas vin eller öl för den som önskar. • IF Metall representerar aldrig med spritdrycker. • Förbundet har inte lyckats ta fram siffror för hela 2014 Alkohol- och drogpolicy Uppdaterades: 17 februari 2020 SPF Seniorerna Syrenens alkohol- och drogpolicy (klicka)! Publicerades: 17 februari 2020 Uppdaterades: 17 februari 2020. Dela sidan via: Facebook. Twitter. LinkedIn. E-post. Senioren.

Alkohol- och drogpolicy. En adekvat alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan är en förutsättning för att kunna bedriva ett konsekvent missbrukspreventivt arbete på en arbetsplats. Det finns ingen skillnad i storleken på arbetsplats. Behovet är lika stort oavsett storlek, men kan se olika ut från företag till företag RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor - nationellt och internationellt. RF har 72 medlemsförbund (specialidrottsförbunden, SF) som tillsammans har cirka 19 000 idrottsföreningar. RF representeras regionalt av 19 distrikt runt om i landet Alkohol- & drogpolicy Rökning. Rökning är tillåtet utomhus på de platser som vi anvisar. Alla måste ta sitt ansvar och upprätthålla en bra miljö så att inte fimpar sprids och askkoppar blir överfulla. Sundsgården är en drogfri skola. Allt nyttjande och innehav av alkohol, narkotika och andra droger är helt förbjudet på skolan Alkohol- och Drogpolicy. Sammanställd av Ungdomssektionen BranteviksIF. Vid styrelsemötet den 2 oktober 2008 antogs. nedanstående drogpolicy för Branteviks IF. Drogpolicy för Branteviks IF . Vår förenings verksamhet är byggd på ideell bas och syftar till gemenskap, fysisk och social fostran

 • Cari jodoh duda katolik.
 • Allmogefönster i sverige ab.
 • Art definiera dinosauriefossil.
 • I'll be there justin bieber.
 • Eat pray love bok.
 • Predator c.
 • Kylförvaring utan el.
 • Badkar akryl eller emalj.
 • Festival finland 2017.
 • Usb minne 64gb jula.
 • Dopinbjudan text.
 • Pilotton lafayette micro 5.
 • M rhomboideus major et minor.
 • Karin mannerstål längd.
 • Schwaben echo verbreitungsgebiet.
 • Slussen under ytan.
 • Champagnekylare orrefors.
 • Elefanten mobile nähen.
 • Sentimente ro fete bucuresti.
 • Gustav klimt biographie.
 • Sport jackor herr.
 • Tess merkel man.
 • Oj åstorp smörgåstårta.
 • Xlr microphone vs usb.
 • Dansa bugg steg.
 • Airbus a380 pris.
 • Latest mac os sierra.
 • Våldets konsekvenser för barn.
 • Amira är här vegan.
 • Trädgårdssnäcka föda.
 • Heidi barnkanalen.
 • Faktist.
 • Tanzschule kizomba.
 • How old is earth.
 • Plaza espanya fountain show.
 • Ford mustang models.
 • Kepsar herr.
 • Nyår i malmö.
 • Henrik harlaut net worth.
 • Koll på läget.
 • Zindziswa mandela.