Home

Blankett egenvård

Programvara för blanketter. Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil (se upp om blanketten kräver namnteckning). Många organisationer, myndigheter och företag har licenser för Acrobat fullversion - tala med den som är it-ansvarig i din organisation Klicka nedan på den specialitet du vill söka vård för. Fyll i blanketten på skärmen, spara ner och skriv ut. Skriv under och skicka blanketten till adressen som finns angiven längst ned på sidan. Blanketten skickas till endast en mottagning. När du skickat in blanketten kommer du att få en remissbekräftelse inom 14 dagar Denna blankett har lämnats/skickats till: Den enskilde (OBS! Skall bifogas till ansökan om bistånd) Chef för verksamhet som utför egenvården t ex i förskoleverksamhet/skola eller inom socialtänstens enheter där nytt biståndsbeslut inte behöver fattas med anledning av dett Egenvårdsrutin Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland har en gemensam egenvårdsrutin. Rutinen gäller bedömning av om en ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras av patienten själv, förälder eller annan lämplig person som egenvård

Blanketter - Socialstyrelse

Blanketten om egenvård gäller inte diabetes. Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola Här finns blanketter som rör samverkan mellan region och kommun utifrån samordnad planering. Egenvård Beställning av delegerade sjukvårdsinsatser (PDF) Beställning av delegerade sjukvårdsinsatser (Word) Delegeringsblanket Blankett för egenvård. Kopia av blanketten lämnas till patienten eller motsvarande utskrivningsinformation, vilken Socialtjänsten behöver som underlag för sitt beslut. Patienten ansvarar själv för att delge Socialtjänsten ärenden som gäller beslut om insatser enligt SoL/LSS Körkortsportalens blanketter (diabetesintyg mm från Trafikverket); Planering av egenvård med hjälp - Blanketten gäller för Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län Rapport om brister/risker gällande egenvård med hjälp - Blanketten gäller för Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län; Socialstyrelsens blankette

Egen vårdbegäran, blanketter - regionorebrolan

 1. Egenvård hamnar också i gränslandet mellan olika huvudmäns ansvarsområden. Den hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om en patient själv kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd måste bedöma om det finns några risker med att åtgärden utförs som egenvård
 2. Överenskommelse om egenvård i förskola eller skola. Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter är det möjligt för personal i förskola eller skola att utföra egenvård gentemot barn/elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Här finns blankett för överenskommelse
 3. Beslut om egenvård 2013-01.indd Author: boan2 Created Date: 1/15/2013 8:42:29 AM.

Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götalan

Förskolans/skolans blankett. Egenvård i förskola och skola . utgör en bilaga till barnets/elevens . egenvårdsplan. Egenvårdsplanen utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal inom sjukvården och ska tydliggöra vilka egenvårdsinsatser som personal ska utföra och vilka åtgärder som ska vidtas o Egenvård Du som har diabetes måste ta ett stort ansvar för din egenvård men även hälso- och sjukvården har ett ansvar för att ge dig de rätta verktygen. Grunden i egenvården är att kunna mäta sitt eget blodsocker, att kunna tolka resultaten och att vidta rätt åtgärder

Om egenvård och egenvårdsintyg Framtaget i samarbete mellan kommunerna, Kommunförbundet Västernorrland och Landstinget Västernorrland: januari 2012. Kontakt biståndsenheten i din kommun Härnösands kommun Tel: 0611 - 34 80 00 Kramfors kommun Tel: 0612 - 800 0 Egenvård 2-07 05 Styrdokument Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 (blankett för egenvårdsbedömning). • Hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp, dock minst en gång per år. KUNGSBACKA KOMMU

Planering av: Egenvård med hjälp -En blankett per åtgärd. Används för egenvård finansierad via biståndsbeslut från Kommunalförbundet- Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) Blanketten skickas tillbaka till legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården . Title: Planering av: Egenvård med hjälp -En blankett per åtgärd Egenvård är inte hälso-och sjukvård. Med egenvård avses en hälso-och sjukvårdsåtgärd som legitimerad personal bedömt att en patient själv kan utföra eller kan utföras med hjälp av någon annan. Patientens och närståendes delaktighet är en förutsättning Egenvård. Länsövergripande riktlinje samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård (pdf, 12 sidor) Bedömningsstöd egenvård (word, 3 sidor) Bilaga 1 Bedömning egenvård hälso- och sjukvård (word, 1 sida) Bilaga 2 Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende (word, 1 sida kompletteras med blankett Beslut om egenvård se bilaga 1. -beslut om egenvård i samband med besök på mottagning inom specialistsjukvård inklusive habilitering eller primärvård ska berörda parter kallas till vårdplanering enligt lokal samverkansrutin. Dokumentationen kompletteras med blankett Beslut om egenvård se bilaga 1

Egenvård ale.s

 1. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre
 2. Blankett kontaktuppgifter för barn i förskola/elev i grundskola. 29869. Val av skola. 1014. Fritidshem. Gröndal - Korttidstillsyn enligt LSS. 48027. Örtagårdens omsorg på kvällar och helger. 31600. Ansökan & uppsägning. Ansökan, uppsägning eller byte av plats i förskola eller fritidshem
 3. Egenvård Kvalitetsregister Läkemedel Samverkan Vårdhygien Övrigt Kontakta MAS eller MAR Lyssna. Skriv ut. Dela. Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin. Tyck till × Tyck till om den här sidan. Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i.
 4. Blankett egenvård förskola och skola. Blankett egenvård vid diabetes. Rutin för egenvård i förskola och skola (pdf, 333.2 kB) Huvudlöss. Här hittar du information om att förebygga och behandla huvudlöss. Vi använder kakor (cookies) för att norrkoping.se ska fungera på ett bra sätt för dig
 5. Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder Bo, bygga - Bygglov - anmälningsärende
 6. ovanstående person. Kopia på denna blankett ska överlämnas till den enskilde/företrädare, handläggare i socialtjänsten och ev. andra berörda parter efter den enskildes samtycke. Planen gäller för insats Riskanalys är utförd Ansvarig för utförande av insatsen är Ansvarig för instruktioner och handledning till utföraren ä

Bedömning av egenvård utförd av: Nuvarande boendeadress . Namn: Verksamhet: Postadress Telefon: E Telefon -postadress: Hälso- och sjukvårdsåtgärd/er som kan utföras som egenvård . Utför uppgiften själv Behov av praktisk hjälp (Anhörig/personal ansöka om bistånd) Ansvarig för uppföljning (profession och enhet) Hur och När? 1. 2. 3 Egenvård - läkemedelshantering i förskolan och grundskolan Personuppgifter Elevens namn Personnummer Förskola/grundskola Avdelning/klass Uppdaterad Blanketten ska uppdateras årligen vid skolstart samt vid förändring Ansvars-fördelning Föräldraansvar Personalansva egenvården. -planera åtgärderna med den som ska utföra dem. -ordinera/instruera muntligt och skriftligt om aktuella omvårdnadsåtgärder till patient och berörda. -dokumentera i journal. -ev skriva i blankett för egenvård som lämnas till patient och biståndshandl. -följa upp egenvården minst 1ggr/år. -Kontakta sjuksköterskan vi Här hittar du de blanketter som finns tillgängliga på Läkemedelsverkets webbplats. De flesta måste du skriva under för hand för att sedan skicka till Läkemedelsverket per post. De blanketter som inte kräver underskrift kan skickas via e-post

Blanketter - Region Norrbotte

 1. För vårdgivare > Samverkan > Kommunsamverkan > Blanketter Blanketter Dokumentmall för informationsöverföring mellan regionens och kommunernas hälso- och sjukvård
 2. egenvård gentemot barn/elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Skriftlig dokumentation om ansvar skall finnas. I blankett om överenskommelse accepterar personalen uppdraget med sin underskrift. Att acceptera uppdraget, som personal vid förskola/skola, innebär att förvissa sig om att det ä
 3. Blanketten hittar du på mottagningens webbsida. Om du inte har möjlighet att skriva ut den kan du besöka eller kontakta mottagningen på telefon för att få en utskriven blankett. Egen vårdbegäran innehåller känsliga uppgifter om dig och du ska därför inte skicka blanketten med e-post eftersom det inte är tillräckligt säkert
 4. Överenskommelse om egenvård. När behandlande läkare eller sjuksköterska och vårdnadshavare kommit överens om att vårdnadshavare ger anvisning till personalen om barnets medicinering används blanketten Överenskommelse - medverkan i egenvård. I blanketten om överenskommelse accepterar personalen uppdraget med sin underskrift
 5. Övriga blanketter. Anhållan om ledighet för elev. Anmälan om specialkost. Egenvård-läkemedelshantering vid behov. Egenvård-läkemedelshantering - skola/förskola/förskola . Övrig information. Rökning är förbjuden inom skolans område - Tobakslagen. Uppsala Kommuns föräldrarenkät 200
 6. Definition av egenvård (vård med eget ansvar)..... 3 4. Gränsdragning mellan egenvård och hälso- och sjukvård (Bland bilagorna i slutet av detta dokument finns den blankett som kan användas för den individuella vårdplanen). 6:6 Flöde Sjukhus - vilka bedömningar måste göras för att klara starten hemma
 7. egenvård räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsens Meddelandeblad (nr 6/2013), Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, Cirkulär (2009:71) om egenvård samt Skolverkets Mer omEgenvård i förskolan och skolan (18 februari 2014) förtydligar detta

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvårde

Egenvård - Patientsäkerhet - SITENAM

 1. Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Den egenvård som patienten utför själv eller under eget ansvar med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård
 2. Det kan till exempel handla om ansvaret för blanketter och vilken roll skolsköterskan spelar när det gäller information mellan vårdnadshavare och skola. Enligt Skolverket har förskolan och skolan genom sitt tillsynsansvar ett ansvar för att en elev får hjälp med sin egenvård
 3. Socialstyrelsens föreskrift (2009:6) Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård trädde ikraft den 1 juli 2009. Vid utskrivning av personer i slutenvård ansvarar den behandlande läkaren för att göra en bedömning av om en hälso-.
 4. Regionen (behandlande yrkesutövare) beslutar om att egenvård av hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras. Det sker enligt samverkansrutin och b lankett skrivs för varje uppgift som skall utföras. Information om åtgärd samt hur kontakter sker vid akuta situationer samt uppföljning skall framgå enligt blanketten

Här hittar du våra vanligaste blanketter Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag. Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift* E-legitimation. E-tjänst * Manual för att fylla i inkomstförfrågan. Funktionsnedsättning Blanketter + Uppgifter om Läns- & Lokalförening + Lägerbidrag + Information om lokala läger + Förtjänstsymboler + Föreningsmanualer + Dokument och länktips + Material + Visuell identitet + En plan för egenvård specifikt för förskolan tas fram i likhet med den för skolan

Egenvård i skolan - Jönköpings kommu

Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvård eller via akutbesök på sjukhuset. Det finns även möjlighet att själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss (gäller inte röntgen eller provtagning) egenvård på ett säkert sätt ansvarar rektor för dialog med vårdnadshavare och ansvarig läkare. Vid tillbud eller negativ händelse fyller rektor tillsammans med personal i blankett Händelserapport vid egenvård. Personal Personal och vårdnadshavare fyller tillsammans i en egenvårdsblankett. Personal utfö Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient själv kan utföra. Exempel på egenvård kan vara medicinering och kontroll av blodsocker. Vårdnadshavare kan under barnets/elevens vistelse i förskola eller skola överlåta egenvårdsuppgift till pedagog

Apodos är Apotekets dosförpackade läkemedel. Varje dospåse innehåller de läkemedel som du ska ta vid ett och samma tillfälle och är tydligt märkt med dina personuppgifter, vad påsen innehåller och när läkemedlen i påsen ska tas Anmäl egenvård läkemedel. Om du har ett barn som behöver ta medicin i förskolan eller skolan behöver det anmälas. Blankett. Anmäl egenvård läkemedel pdf (76 kB) Skriv ut en blankett för egenvård som du finner här och lämnar den till barnets läkare för ifyllnad. Lämna sedan blanketten till personalen i förskolan eller skolan.

Egenvård - Omsorgens handböcker - Växj

E-tjänster och blanketter. Hjälp oss bli bättre: Felanmälan och synpunkter. E-tjänster och blanketter. E-faktura; E-legitimation/mobilt BankID; Förskola och skola Förskola, ansöka om plats (Nacka24) Skola, ansöka om plats (Nacka24) InfoMentor- information till vårdnadshavare (ersätter Schoolsoft för för- och grundskola Om förändring sker i medicineringen omprövas beslutet och ny blankett upprättas. Om förskole-/skolpersonal eller vårdnadshavare upptäcker att egenvården inte fungerar ska en omprövning av bedömningen av egenvården göras. Vårdnadshavares/annan anhörigs telefon dagtid: Den som hjälper barnet/eleven i förskola/skol Här finns en blankett för mätning av ortostatiskt blodtryck. För multisjuka och/eller sköra patienter behöver metoden ofta förenklas. Vad kan man göra? Läkemedelsöversyn. Blodtryckssänkning som läkemedelsbiverkan är ofta dosberoende. Ha huvudändan på sängen höjd med 15-20 grader. Använda långa (upp till ljumsken. Mottagningen avgör vilken vård du kan få. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård. Här nedan hittar du blanketter för egenremisser. Välj den blankett vars mottagning du vill söka vård hos. I blanketten fyller du i dina personuppgifter och beskriver de besvär som du söker vård för

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du ansöka om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, såsom barnomsorgsplats, skolskjuts, gymnasieplats eller till exempel göra en skadeanmälan Blankett för egenremiss. Du fyller i alla uppgifter och skickar sedan blanketten till den mottagning du söker vid med posten. Om du är osäker på vilken mottagning du ska skicka till kan du skicka till Förvaltningskontoret, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde Om patienten behöver hjälp med egenvården måste det finnas ett skriftiligt beslut så att ansökan om stöd att utföra egenvården kan göras hos handläggare i kommunen. Blankett- Beslut om att hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård; Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård blankett användas, Planering av bedömd egenvård med hjälp. Innan en bedömning är gjord, blankett skickad och mottagen av biståndshandläggaren är det primärvårdens ansvar att sköta insatsen

Egen vårdbegäran (remiss) - Sahlgrenska Universitetssjukhuse

 1. Blanketten egenvårdsplan kan även användas när patienten själv eller anhörig/närstående ska utföra egenvården. Dokumentationen av planeringen ska omfatta: 1. Vilken åtgärd/insats som har bedömts som egenvård. 2. Om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården. 3
 2. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Genom att acceptera samtycker du till behandling av personuppgifter
 3. egenvård SOSFS 2009:6 ska huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i sam band med egenvård utarbetas. Detta ska ingå i det ledn ingssystem som ska finnas enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9)
 4. Egenvård / Medicinering. Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv. Individuell bedömning Vilka åtgärder som utgör egenvård kan inte anges generellt utan är beroende på omständigheterna i varje.
 5. Med blanketten Överenskommelse om egenvård träffas en överenskommelse mellan vårdnadshavare och personal. Med sina underskrifter accepterar personalen uppdraget att utföra egenvården och vårdnadshavarna accepterar att dessa personer utför den och också får ta del av nödvändig medicinsk information om barnet eller eleven
 6. Meddela oss genom att skicka in ditt val på blankett. 3079 Anmäl anordnare och betalningsmottagare av assistansersättning. normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent
 7. There was a problem previewing this document. Retrying... Retrying... Downloa
Instruktion för personal som ska bistå barn medÖverenskommelse läkemedelshanteringAnsökan om bidrag till fritidsstudier

Title: Microsoft Word - Medicinering som Egenvård förskola skola blankett akut 2020-09-07.docx Author: lota002 Created Date: 9/7/2020 12:01:11 P Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta Blankett för delegering av hälso- och sjukvårduppgifter 2010:659 samt SOSFS 2009:6 om bedömningen av om en hälso och sjukvårdsåtgärd kan utföras s- om egenvård. Ja Egenvård och blanketter. Blanketter; Förnyande av recept; Egenvård vid kronisk sjukdom; Mentalhälsa och missbrukarvård; Tjänster för ungdomar. Preventivrådgivning; Ungdomsstationen; Skol- och studerandehälsovården; Socialt arbete och utkomst. Service för invandrare; Utkomststöd; Rättshjälp och intressebevakning; Kaikukortet. Egenavgifter vid egenvård Avgifter vid korttidsförskrivning Blankett för orosanmälan när barn riskerar fara illa. Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen

Egenvård. Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut bedömt att du kan utföra själv eller med hjälp av någon annan, Be den som bedömt egenvården att fylla i denna blankett Blankett delegation egenvård i skolan; Byte av skola; Chromebook-regler åk 7 (åk 9) Chromebook-regler åk 8; Hälsouppgifter vid skolstart; Hälsouppgifter årskurs 4; IT-regler och avtal; Intyg Gå hem själv Klubben - anmälningsblankett; Ledighetsansökan; Modersmål - anmälan; Prao ersättning lunchkostnad; Praoblankett; Regler 4-6. Här hittar du alla e-tjänster och blanketter som gäller i Linköpings kommun. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in Självbetjäning: E-tjänster & blanketter Välkommen till Trelleborgs kommuns självbetjäning, en portal för e-tjänster och blanketter! Oavsett om du är medborgare, företagare eller representerar en förening kan du utföra dina ärenden här när det passar dig

Samverkan vid egenvård - Region Skån

Egenvård - Behandlingsuppgifter till skolanElev med behov av specialkost. Till innehåll på sidan. Södermalmsskolan . Skolplattformen Blanketter. Egenvård - Behandlingsuppgifter till skolan. Elev med behov av specialkost. Antal: 1. Blanketter. Elev med behov av specialkost Under en övergångstid kommer några få e-tjänster finnas kvar i det äldre systemet och då hittar du dem under rubriken E-tjänster och blanketter nedan. Det nya systemet Självservice hittar du här Egenavgifter vid egenvård Avgifter vid korttidsförskrivning Ladda ner vägledning, blanketter och mallar. Hämta vägledning, blanketter för samtycke, mallar och manual att använda för planering av SIP: Checklista - Samordnad individuell plan Se respektive område för samverkan.. Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende läkemedel inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland hittar du under läkemedel.. Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende kostnadsfria inkontinenshjälpmedel hittar du under hjälpmedel Egenvård av vårdåtgärder enligt hälso- och sjukvård. Grunden för egenvård är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån brukarens personliga förutsättningar. Syftet med denna riktlinje är att kvalitetssäkra beslut om och utförande av egenvård så att brukare får en god och säker vård och omsorg ge och at

Egenvård i förskolan och skolan - Skolverke

intyg om egenvård och den enskilde ansöker om nytt bistånd. Om förändringar sker under pågående beslutsperiod anmäls det till den som är ansva-rig för bedömning av egenvård på blankett avisering om avvikelse - Försäkringskassan har tagit fram en särskild blankett för läkarutlåtande för assistansersättning. Där beskriver en läkare inom hälso och sjukvård de sjukvårdande insatser som utförs i hemmet, bland annat vad som är en hälso och sjukvårdsåtgärd enligt hälso och sjukvårdslagen (HSL) eller om åtgärden kan utföras som egenvård Blankett beslut om egenvård; På Vårdsamverkan Västra Götaland finns samlad information om egenvård. Ansvarsfördelning; Länkar. SOSFS 2009:6 Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård De flesta coronapatienter som kommer till intensivvården har dubbelsidig lunginflammation, är svårt uttorkade och har haft hög feber och diarréer i en vecka. Läkare och sjuksköterskor. Egenvård med hjälp inom förskola och skola . Egenvård ordineras av behandlande läkare (ej skolläkare). Önskvärt är kopia på bedömning/beslut om egenvård. Riktlinjer nedan gäller när skolans personal bistår barnet med hjälp. (Skolsköterskor lyder under annat regelverk) Eleven . Fullständigt nam

Egenvård - Diabetes

I Försäkringskassans blankett Läkarutlåtande för assistansersättning behöver din läkare uppge om du har ett behov av omvårdnad som kräver sjukvårdande insatser och i så fall beskriva dem närmare. När du söker assistans för egenvård kan Försäkringskassan vilja kontakta din läkare om det inte finns ett läkarutlåtande egenvården och hur informationen och instruktioner till dem som ska utföra den egenvården ska ges 3. vad som ska göras och vem som ska kontaktas om risk för skada i samband med egenvården eller om patientens situation förändras 4. hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp och omprövas Blankett för beslut finns på Egenvård kan till exempel vara att en person tar ordinerat läkemedel själv eller gör övningar som rekommenderats av en fysioterapeut eller en sjukgymnast. Egenvården är inte hälso- och sjukvård. Det betyder att reglerna i hälso- och sjukvården inte gäller för den som utför egenvården

Blankett information vid akutbesök. Blankett för bokning av Falck-läkarbil (pdf, 85.6 kB) Fallpreventionsprogram för hela vårdkedjan - Skånes universitetssjukvård och Malmö stad (pdf, 554 kB) Remittering samt säkerställande av patients identitet vid överflyttning till annan vårdinstan Samtycke till publicering av foto video på elev: samtycke_till_publicering_av_foto_video_pa_elev.pdf samtycke_till_publicering_av_foto_video_pa_elev.pd Blankett. Favorit. Anhöriglista - barn och elever Blankett. Barnomsorg/fritidshem - Ansökan Till e-tjänsten. Blankett. Barnomsorg Egenvård inom skolan Blankett. Samtycke till publicering av personuppgifter Blankett. Inflyttningsanmälan Blankett. Egenvård definieras i detta vårdprogram på två olika sätt: WHO definierar egenvård som individers, anhörigas och närståendes förmåga att främja och vidmakthålla hälsa, förebygga sjukdom och hantera hälsorelaterade utmaningar med eller utan stöd av vårdpersonal, baserat på WHO:s definition från 2009 (World Health Organization Egenvård är de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar och skador [1], det vill säga insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv, såsom att nyttja receptfria läkemedel, till skillnad från det som utförs av hälso- och sjukvården.Begreppet egenvård används ibland för att åsyfta friskvård, som dock är ett samlingsbenämning.

Patienten ska ha en kopia av dokumentationen av den planerade egenvården. Patienten ska informeras om vad egenvården innebär. De parter som berörs av den planerade egenvården ska ha en kopia av planeringen. Vilka som er-hållit kopior av planeringen ska framgå av blanketten. Uppföljning och omprövnin Här hittar ni blanketten för Hälsouppgifter som skall lämnas till skolsköterskan (fanns också med i utskicket ni fick inför åk 7). Här finns Info egenvård och också blanketten för Överenskommelse om utförande om egenvård Delegeringsbeslut blankett MAR 2019-02-27 Delegeringsbeslut blankett MAS 2019-03-28.pdf Kunskapstest delegering Upphörande av delegeringsbeslut 2019-03-27 Dokumentation Egenvård överenskommelse 2018 Handrehabilitering länsgemensam. Meny. Kontakter Visa undermeny. Växel & Ekonomi; Journummer Visa undermeny; Kommunledning; Nämnder Visa undermeny; Förvaltningar Visa undermeny; Kommunens revisore

Egenvård - Region Kalmar lä

Blanketter hälso- och sjukvård. För att fylla i blanketterna digitalt, dvs på datorn, ska du först spara ned dem på din dator. Var uppmärksam när du använder blanketterna att det är den senaste versionen som du använder dig av. Den senaste versionen finns alltid publicerad på denna sida Rutin 3(4) Dokumentnamn: Egenvård - Regionen och Kommunerna. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Dokument ID: 09-38946 Giltigt t.o.m.: 2020-06-25 Revisionsnr: 6 Utskriftsdatum: 2019-06-25 Vårdnadshavarna kan inte lämna över ansvaret att t.ex. ge läkemedel till personal

Grundskolor i Karlsborgs kommun - Karlsborgs Kommun

Regionala samverkansdokument - Region Dalarn

Blanketter och e-tjänster för god man, förvaltare eller förmyndare. Läs upp; Kontakta oss; Stäng Kontakta oss. Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se. Lidköpings kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping vid Väner Egenvård. Rutin för samverkan i samband med egenvård, pdf, öppnas i nytt fönster. Egenvårdsplan-formulär, pdf, öppnas i nytt fönster. Egenvårdsplan ex 1.1, pdf, öppnas i nytt fönster. Egenvårdsplan ex 1.2, pdf, öppnas i nytt fönster. Egenvårdsplan ex 5, pdf, öppnas i nytt fönster. Egenvårdsplan ex 6, pdf, öppnas i nytt. Egenvård. Egenvård gäller när du helt själv kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd som ordinerats av sjukvården. Den hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om egenvård måste säkerställa att det inte finns risker som gör att du kan skadas i egenvården Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Här kan du uträtta många av dina ärenden i Hammarö kommun, när du vill - dygnet runt! Alla e-tjänster är samlade här under, du hittar dem även indelade i kategorier på startsidan.. För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation för att identifiera dig på ett säkert sätt

Kurs om reviderad Läroplan 18Lista dig - Bergsjön vårdcentral och BVC Blogg : Bergsjön

Diabetes under skoldagen - Plan för egenvård. Blanketten fylls i av behandlande läkare. Blankett för utskrift (PDF) Sidan uppdaterad 2020-02-24. Tyck till om sidan: Kontaktcenter; Till toppen av sidan. Kontakta Falu kommun. Telefon: 023 ‑ 830 00. Org.nr: 212000 - 2221 Ring till TeleTal 020-22 11 44. TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt Självtestning eller egenvård Självtestning innebär att patienten kontrollerar INR och meddelar resultatet till sin mottagning som doserar läkemedlet och beslutar när nästa prov ska tas. Utbildning i hantering av instrument och provtagning tar ca 1-2 timmar men till denna tid kommer att patienten kan behöva öva mer hemma för att känna sig säker i provtagningssituationen

 • Date bei ihm zuhause was machen.
 • Mauerpfeiffer saarbrücken heute.
 • Vindkraftverk 1kw.
 • Hedins bil kungälv.
 • Hur stor blir hunden.
 • Kinderwunsch uni würzburg erfahrungen.
 • Sänka inomhustemperaturen.
 • Argon van der waals.
 • Socialtjänsten örebro adress.
 • Vad är kommunism kortfattat.
 • Svamp i underlivet symtom.
 • Pennkjol hög midja.
 • Java snake.
 • Xlr microphone vs usb.
 • Klyschor exempel.
 • Ger av sig själv webbkryss.
 • Bärbar blu ray spelare.
 • Must jobb.
 • Hafenrundfahrt rostock fahrplan.
 • Vinyl ram.
 • Balett nigning synonym.
 • Partyzubehör bielefeld.
 • Celebrimbor.
 • Anschlag in schweden 2018.
 • Tyska delikatesser stockholm.
 • Unghäst korsord.
 • Puch sprint blau.
 • Elbphilharmonie kosten.
 • Firmatecknare ekonomisk förening.
 • Stripes plast.
 • Saknad serie.
 • Drick ur ditt glas ackord.
 • Prednisolon wirkungseintritt.
 • Saint jhn some nights.
 • Maladie de lyell sequelle.
 • Historia herodotos.
 • Karta över rumänien.
 • Vaccinationsregistret login.
 • Vaccinationsregistret login.
 • Sneeuwhoogte zillertal kaltenbach.
 • Mi mix 2s.